1409 febr 14 AKDOG 692, regest 146, afschrift CvB

Archief CvB 430 f40v; afschrift van AKDOG 692, regest 146, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte van een deel van de Varenakker (op de Molenakker) aan Goyart Kaerel

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssoen, Henrick Queden, ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Jan Clot commenduer te Gemert dierer tyt heeft vuytgegeven ende erffelyck verpacht met raede syns oversten heeren Reynarts van Huesen lantcommenduer der balyen vander Biessen ende met met raede der brueder des huys van Gemert eenen goeden sekeren man Goevert Kaerel een derdel vanden Varrenecker die gemeten is voer achtehalff lopensaet landts dat derdel ende gelegen is tot twe steden , dat is te weten dat een stuck is gelegen metter eenre syde neven Goessen Knoeden erve ende Henrick die Mollers erve dat hy vanden Oerden heeft, dander syde is gelegen neven Dierck Timmermans erve metten eenen eynde aen des heeren straete, dat ander stuck lants is gelegen op dander syde vanden Varrenecker voer aen des heeren straete metter eenre syde gelyc als Goedert voersz dit voerscreven erve gedeilt heeft vanden Varrenecker voersz met synen gesellen. Ende vuyt dese voergenoempden erve soe heet Goert voersz geloeft den voergenoempden commendeur tot behoef des huys van Gemert vyfthien vaet roggen tsjaers erffelycken te gelden ende te betaelen opten huyse van Gemert opten sulre jaerlycx op onser liever vrouwendach purificatio. Ende te leveren metter geboedender maete van Gemert vuyt desen voergenoemden erve. Alle argelist ende nijevonde altoes vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende ghegeven inden jaer ons heeren duysent vier hondert ende negen, vierthien dagen in februario.

Download