1421 febr 28, AKDOG 660, regest 189, afschrift CvB

Archief CvB 430 f45,f45v; afschrift van AKDOG 660, regest 189, dd 28-2-1421
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Rulakker met toebehoren op de Kranebraken, behorend tot het goed Ter Ynden aan Aert Loyen Smollerszoon van Aarle.

Wij Dierck Johan Loyen neefs swaeger, Ansem Goessenssoen, Johan Gevartssoen, Melis Melissoen vander Hostadt, Wynric Geretssn, Henrick Queden ende Ansem vander Heelderdonck scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve dat onsen lieven genedighe heer van Gemert, heer Ywaen van Cortenbach lantcommenduer der balyen vanden Biessen Duijtschen Oerdens ende heer van des huys weghen van Gemert, erffelycken verpacht Aert Loyen Smollerssoen van Aerlen een erffenis die toebehoerende was der hoeven Terijnden, welck erve dat geleghen is te Gemert op die Craenebraken metten Ruelecker met allen hoeren toebehoerten, alsoe verre alst den goede Ter Ynden toe behoerende was, alle stucken vuytgescheyden den Perecker, ende met dese voersz erve, heeft die lantcommendeur voersz Aert vrsz verpacht eenen dach ter weeken heye te meyen met eenre schysen op des oerdens Aude Harde, Haenrevelt ende by Middelschot waert gelegen is binnen der palen van Gemert ende altoes ter goeder tyt te meyen gelyck de andere laeten. Ende Aert voersz sal van desen vrsz erve die hooge ijnde houden, gelyck als dat goet Ter Ynden schuldich was te houden. Ende dese voergenoemden erffenis met allen haeren toebehoerten heet die lantcommendeur voersz Aert overgegeven ende opgedraeghen met eenen helm als voer twe erf mud roggen tsjaers, in urber ende tot behoef des huys van Gemert, die heet Aert geloeft voer hem ende voer syn naecoemelinge aen des lantcommendeurs hant erffelycken ende jaerlycx te betaelen altoes tot onser vrouwen lichtmis op den huyse van Gemert opten choeren sulre ende te leveren metter geboeden maete van Gemert cusbaere rogge, ende den lantcommendeur voersz heet Aert geloeft van des huys weghen van Gemert dat erve te weren als voer die twe erffmud roggen, ende al sonder argelist. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voersz onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duyssent vierhondert twentich ende een, des vrydaechs voer halfvasten.

Download