KADOG 662, regest 165, dd 25-7-1412

KADOG 662, regest 165, dd 25-7-1412

Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Peter de Kersmeker de helft van een kamp land aan de Dijk behorende tot het goed Ten Groenendaal voor elf vaten rogge. De andere helft wordt uitgegeven aan Arnt Spruyt.

Wij Kerstiaen vanden Mortel, Diric vanden Bleeck, Ansem Goesenszoen, Wynric Gheritszoen, Gherit Fienzoen, Heynric Queden ende Johan Karrel scepenen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen Her Diric van Betgenhuesen commenduyr tot Ghemert in dierren tijt ende heeft uut ghegeven ende erflic verpacht met rade ende met wille sijns overste des eirwerdighe heren Ywaen van Cortenbach lantcommenduer der balyen vanden Bijssen ende eijn overste des huus van Ghemert enen goeden zekeren man Peter dyemen heit die Kersmeker deen helft vanden campe toe behorende was den goede Ten Gronendale gheleghen biden dyec deen eynde rurende aen des herenstrate dander eynde aen Peters erve voirscr metter eenre siden beneven Ansem Goessenssoens erve met sinen ghedeelt vanden waterlate, dander side is ghelegen beneven Arnt Spruuts erve, dat van dese erve ghedeelt wert, ghelijc als dit voirscr erve ghelegen is binnen sinen paelsteden ende met alle sine toebehoirten daer uut heet Peter vorscr gheloeft voir hem ende voir sijn erfghenamen den voirscr commander tot behoef des huus van Ghemert elf vate rogge erfliken te ghelden ende jaerlix te betalen altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio, ende te leveren metten gheborden maeten van Ghemert binnen d’heren woninge te Ghemert opten coren sulre ende die heren voirscr sullen Peteren ende sinen naecomelingen erfliken weren als voir desen voirschreven pacht. Alle arghelist altoes uut ghesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirscr onsen zieghel ons ghem eyns scepestoels van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegeven inden jare ons heren dusent vijrhondert ende twelfve op sente Jacobs dach.