1413 DOZA 2933

DOZA oorkonde nr 2933, 15-4-1413
Transcriptie Jan Timmers
Een deel van de oorkonde is beschadigd en daardoor zijn sommige passages niet of niet goed leesbaar.

Gerit Goossens van der Meer heeft verkocht aan Arnt Ywaens(…) een roggepacht uit een perceel op (Es?)donk.

Wi Kerstiaan vanden Mortel, Diric vanden Bleke, Ansem Goesens zoen, Wijnric Gherits zoen, Gherit Fien zoen, Heynric Queden ende Johan Karrel scepen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen Gherit Goesens zoen vander Mere in sinen helen bedde ende heeft vercocht Arnt (Yewaans sone van …..-)al die hij naturlike hadde bij Hadewighen die Arnt Maessoens naturlike dochter was (…… ) erfrogge die hem Marten Gherits zoen gheldende was uut enen stuc lands dat gheleghen is (……. -)donc ghelijc als die maanbrief dat onderpant ende die pachtede begrijpt dien selve brief (…….) voirsz Arnt Yewaans zoen mede over ghegeven metten vier vate rogge ende mechtich ghemaect (….. ) die selve man is die Gherit was vanden rogge ende vanden brieve. Ende heet helmelike verteghen mette hande ende met monde op die voirsz vier vate erfrogge ende opten brief daer af tot Arnts (…..) ende Gherit heet ghekent ende ghelyet dat hem Arnt voirsz dat ghelt waal betaalt heet der hy die vier vate erfrogge om cocht. Eyst als si seden. Alle arghelist of …voude altoes uut ghesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepen voirsz onsen zeghel ons ghemeins scependomps van Ghemert aen desen brief ghehangen. Ende ghegheven inden jare ons heren duesent vierhondert ende dertijn de halfven aprille.

Download