KADOG inv nr 670, regest 150

KADOG inv nr 670, regest 150 dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Hendrik van Weert krijgt in erfpacht van de Duitse Orde een akker en een eeuwsel, gekomen van de hoeve Haselbosch, met nader omschreven ligging, voor 1 mud rogge en 2 mud haver jaarlijks op Maria Lichtmis. Verder nog 4 hoenderen met Pinksteren, die gekort worden op de erfpacht die Maes de Scriver moet betalen voor de halve hoeve Haselbosch. Johan van Haselbosch en Maes de Scriver hebben een erfweg over de betreffende akker vanaf de straat en Hendrik moet die weg omheinen.

Wy, Kerstiaen vanden Mortel, Dirc vanden Bleke, Ansem Goesens zoen, Gherit Fien zoen, Wijnric Gherits zoen, Heynric Queden ende Johan Kaerrel, scepenen in Ghemert, tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen ende ghestaen heeft onse eerber here Her Reynart van Huesen, lantcommender vanden Byssen; Eyn overste des huus van Ghemert tot dierre tyt, ende heeft uut ghegeven ende erflic verpacht met rade der brueders des huus van Ghemert, enen goeden zekeren man, Heynric van Weert, Eyn erffenis is comen vanden hoeven te Haeselbosch, dat is te weten enen ackerlands met enen eussel ende is gheleghen aen ghenen Mortel metten eenre siden beneven des heren straet bij Berchs ende alsoe voirt beneven dat heitvelt al totter waterlaet toe, heit die Hovelsche Grave, alsoe weder omme beneven dat waterlaet al tot Maes Scryvers erve toe heit die Vlaesch, ende van daer weder omme tot Jans erve van Haselbosch, ende van daer voirt beneven Fyen Berchs dochter erve tot des heren straet toe ghelijc als dese voirgenoemde erffenisse ghelegen is binnen horen paelsteden, ende met horen toebehoirten, daer uut heeft Heynric voirscr gheloeft den voirgenoemden lantcommender in orber ende tot behoef des huus van Ghemert eyn mud roggen ende twee mud haveren tjaers erffeleken te ghelden ende te betalen opten huse van Ghemert opten coeren sulre jaerlix altoes op onsen vrouwen lichtmis dach purificatio ende te leveren metter gheborden maeten van Ghemert ende dertoe vier seyde hoenre sjaers erfliken ende jaerlix te betalen opten heilegen pynxter dach ende die hoenre sullen jaerlix corten Maes den Scrijver van sijnre senden vanden halfven goede van Haeselbosch ende Heynric voirscr heet dit erve veronderpant met anderhalf loepensaets lants, die oec ghelegen sijn aenden Mortel metten eenre siden beneven Johan Lenen soens erve dander side beneven Peter Berchs erve was, deen eynde aen Jans erve van Haeselbosch dander eynde aen Ansems erve vander Oestbraken. Dat voirgenoemde onderpant heet Heynric gheloeft den huse van Ghemert te weren ende alle voircommer af te doen uut ghesceide des huse tyns vanden gronde ende Johan van Haeselbosch ende Maes die Scryever ende hoir naecomelinge die behouden enen erfwech over den ecker beneven Johan Fien soens erve van des herenstraet alsoe gaende tot hore beider erve toe gheheyten die Vlaesch toe behorende den goede van Haeselbosch dat erve daer over te brueken ende te besighen varende of dryevende als si des behoeven tot allen tyuden vanden jare ende dien wech ruemghenoech te laten en Heynric sal dien wech sculdich sijn te bevreden. Alle arghelist altoes uut ghesceiden In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirscr onsen zieghel ons ghemeyns scepenstoels van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegheven inden jare ons heren dusent vierhondert ende neghen veertyn daghe in februarius

Op de achterzijde:

Henrick van Weert
Haselbosch
Eyn ackerlants met eynen eussel gelegen opden Mortel komende vanden hoeve te Haeselbosch ende is verpacht voer veyr mud rogge ende twe mud haeveren
iiii pinxt of seyndt hoenren

Met latere hand toegevoegd

Hisce litteris dominus archicommendator ab Husen Henrico van Weirt pro censu modii siliginis duorum modiorum avena accumulata mensura de Gemert anno quolibet festo purificatio. B.N.Vier 4 gallinarum festo pentecosteo solvendo campum de bonis dictis te Haselbosch provenientem cum frustao terra dicta eusels cum suis appertinentiis in dominio de Gemert in loco dicto Mortel prope communem plateam situm in hereditariam pactionem dedit anno 1409 14 febr