1413 DOZA 2936

DOZA oorkonde nr 2936, 29-6-1413
Transcriptie Jan Timmers

Henrick Jan Everits van Espdonk verkoopt aan Arnt natuurlijke zoon van Ywaen van Veghel en Hadewich Arnt Maessoen een erfmud rogge uit een nader aangeduid perceel land op Esdonk.

Wi Kerstiaan vanden Mortel, Dirc vanden Bleke, Ansem Gosens soen, Wijnric Gheerits zoen, Gherit Fien zoen, Heinric Queden ende Jan Karrel scepenen tot Ghemert tughen in desen openen brieve dat voir ons is comen Heynrijc Johan Everits zoen was van Espdonc in sinen helen bedde ende heeft vercoft Arnt Yewaens soen van Vechghel die hy natuerlijc hadde by Hadewighen die Arnt Maessoens natuerlijc dochter was een erfmud rogge in enen stuc lands dat gheleghen is op Espdonc metter eenre side neven des heren ghemeynt ende voirt met tween siden neven des heren strate metter andere siden neven Johans erve van Merchsel ende vut desen voirsz stuc lands heeft Henric voirsz Arnt gheloeft of sijnen nacomelinghen dat mud rogge erfelijken dar vut te ghelden ende jaerlix te betalen altoes op onsen vrouwen dach purificatio ende te leveren metten gheborder maten van Ghemert. Ende Heynrijc kent ende lijt dat hem Arnt voirsz sijn ghelt wael betaelt heeft van dien erfmud rogge. Voirt meer so heeft Heynric voirsz Arnt gheloeft dat erve telden (?) goet ende wael doghende te maken. Voirt dat erfmud rogge ende alle voircommer af te doen voir gheseyde des heren tijns vanden gronde. Alle arghelist uut ghesceiden. In oirconde der waerheit so hebben wi scepen voirsz onsen zeghel ons ghemeints scependoms van Ghemert aen desen brief ghehangen. Ende ghegheven inden jaer ons heren dusent vierhondert ende dertien op Petrus et Paulus apostelen.

Download