1409 febr 14 AKDOG 694 regest 136 afschrift CvB

Archief CvB 430 f35,f35v; afschrift van AKDOG 694, regest 136, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Boontuin en het Klein Geroot door de Duitse Orde aan Ansem Henricszoon

Wy Korstiaen vande Mortel, Dierck vanden Bleeke, Ansem Goessensssoen, Geret Fyensoen, Wynrick Geretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Dierck van Betgenhuysen commendeur tot Gemert in dier tyt ende heeft vuijtgheven ende erffelyc verpacht met raede syns overste heeren Reynarts van Huesen lantcommendeur der balyen vanden Biessen ende met raede der bruederen des huijs van Gemert eenen goeden sekeren man Ansem Henricksoenssoen was eenen acker heyt die Boentuijn ende dat Cleyn Gheroetken met synen toebehoerten, dat Ansem gemeten ende gelevert voer twelf loepensaet ende twentich roeden, voer elck loepensaet vyftich roeden gemeten, ende dese vrsz erffenis is gelegen neven des heeren straete die leget neven den Leuecker, ende alsoe voert langs neven die straet die geet totten Groeten Gheroedt toe ende alsoe wederom Goessen Knoden erve daer neven metten waterlate, alsoe voert neven Jacops erve van Ghelre ende neven Ansems erve voersz alsoe omgaende neven dat erve vander Beecke tot Goessen Knoden erve toe ende neven Goessens erve weder totter straten toe, ende die vrsz straete totten hoelen grave toe, die totten Leuecker hoert, die Ansem vrsz die weyde die daer op wast bruijcken ende besingen erffelyck sonder anders iemant engheen schade te doen, ende en geen ander recht en heeft Ansem voersz aende straeten dan gelyc de anderen gebueren daer over te vaeren ende te wandelen, ende die vrsz straete en sal Ansem niet argeren, versperren met graven noch met engheen punten, ende vuyt dese voergenoemde lande heeft Ansem voersz den commendeur voergenumpt geloeft in orber ende tot behoeff des huijs van Gemert twe mud ende twe vaet roggen tsjaers erffelijcken daer vuijt te gelden ende te betaelen opten huijse van Gemert opten sulre jaerlycx altoes op onser liever vrouwendach purificatio, ende te leveren mette geboeden maete van Gemert, vuijt dien voergenoemden erve, ende dese vrsz erffenis sal Ansem voersz ende syn naecoemelinge erffelycke besetten, bruycken ende besinghen als voer syn erve, voer desen voergenoemden erffpacht, gelyc voerscreven is. Alle argelist oft nyevonden altoes vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen segel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende negen, vierthien daegen in februario.

Download