1409 febr 14 AKDOG 759, regest 142

KADO inv. nr. 759, regest 142, 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van het Groot Molenbroek m.u.v. de Vloet aan Willem Henric Maessoen.

Wij Kerstiaen vanden Mortel, Dyric van den Bleke, Ansem Goessenssoen, Gherit Fiensoen, Wynric Gheritszoen, Heinric Queden ende Johan Karrel scepen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen her Johan Clotte commanduer tot Ghemert tot derre tijt heeft uytghegeven ende erflic verpacht met rade der brueder des huys van Ghemert enen goeden zekeren man Willem Heinric Maessoens soen was dat Groot Molenbroke uut ghesceiden dat totter watermoelen blijft twee boenre beemde van den voirschrevene Moelenbroec dat men heyt die Vloyt van der watermoelen op gaende lanx die Vloyt ene wech alsoe als dat water comende is ende voirtyden te comen plach uter Aryspen (?) die beneven dat Haendelsche Molenbroke gheet ende Willem voirsch noch sijn naecomelinghe ende sullen die Vloyt noch dat aen comen des waters tot voirschreven watermoelen behoef nerghent versperren noch voir graeven dat water ende mach sinen ganc hebben als des die voirsch moelen te doen heeft of mach hebben ende dit voirsch erve dat Willem toe behorende is dat is ghelegen metten enen eynde neven dese voirsch twee boenre gheheiten die Vloet dander eynde is gheleghen aen Willems erve was van den Waude deen side neven dat Clein Molenbroke dander side neven dat Haendelsche Molenbroke toebehorende den huse van Ghemert.
Ende uut dien voirgenoemde erve heeft Willem voirsch gheloeft den voirsch commenduer tot behoef des huus van Ghemert twee mud roggen tsjaers erfliken te ghelden ende jaerlix sculdich sijn te betalen opten huse van Ghemert op ten sulre altoes op onser lyven vrouwendach purificatio ende te leveren metten gheborder maten van Ghemert uut desen voirgenoemden erve. Alle arghelist of nyevonde altoes uut ghesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirsch onsen zieghel aen desen brief ghehanghen inde jare ons heren dusent vyrhondert ende neghen veertien daghe in februarius.

Download