1414 mrt 15, AKDOG 675, regest 171, afschrift CvB

Archief CvB 430 f38v,f39; afschrift van AKDOG 675, regest 171, dd 15-3-1414
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Emont en Hubert, zoons van Emont natuurlijke zoon van Dirk van Gemert.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeke, Ansem Goessenssn, Wynric Geretssoen, Henric Queden, ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen Emonts soen, die selve Emont die Dierck natuerlycken soen was van Gemert ende heeft ontfangen erffelycken tot synen behoeff ende Huybrechs brueder vanden geestelycken eerweerdighe heer Ywaen van Cortenbach lantcommenduer ende een overste der balyen van Biessen ende des dorps van Gemert, dat is twe buenre beemps off alsoe veel meer, als heer Jan Clot die commenduer was tot Gemert Emont voersz daer gemeten ende gelevert heeft, gelyc als Emont voersz heeft doen begraven ende is gelegen in Maesbempt genoempt metten eenen syde neven Geret Ruellens soen erve, alsoe voert beneven der heeren erve voersz, alsoe wederom neven Wynric erve vander Panthelaere, alsoe omme neven Geret Roeloffs soens erve ende Emonts erve Emonts weder voerscreven gelyck als dese voersz bempt geleghen is binnen syne paelsteden, daer vuyt heeft Emont voersz geloeft den voergenuemden lantcommenduer in urber ende tot behoeff des huijs van Gemert een erffmalder roggen jaerlycx daer vuyt te gelden ende te betaelen altoes op onser vrouwen dach purificatio ende te leveren op heeren choeren sulre metter geboeden maete van Gemert ende die voersz lantcommenduer heeft tot Emonts ende Huybrechs behoeff daer helmelinghe op vertegen van syns oerdens wegen op desen voersz bempt als voer dat erfmalder rogge. Alle argelist vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert vierthien, te halve meert.

Download