1409 febr 14 AKDOG 756, regest 141, afschrift CvB

Archief CvB 430 f34,f34v; afschrift van AKDOG inv nr 756, regest 141, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte van een akker op de Molenakker aan Willem Schoenmekers, zoon van Wynric Marienzoon

Wy Korstiaen vande Mortel, Dierck vanden Bleeke, Ansem Goessensoen, Geret Fyensoen, Wynric Geretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Dirck van Betgenhuysen commendeur te Gemert tot diere tyt ende heeft vuytgegeven ende erffelyck verpacht met raede syns oversten heer Reynarts van Huesen ende met raede des broederen des huijs van Gemert eenen goeden sekeren man Willem Schoenmeekers Wynric Mariensoens soen was in synen heelen bedde eenen ecker lants is geheyten den Moelenecker met synen toebehoerten ende is gelegen metten eenre syde ende metter eenre eynde beneven Spierincx erve van Gemert, metter ander syde beneven Diercx erve van Gemert ende Jans erve van Merxsel, gelyc als dit erve voersscr gelegen is binnen syne paelsteden dat is Willem vrsz gelevert ende gemeten voer achtehalf lopensaet lants vyftich roeden voer elck loepensaet gemeten, daer vuyt heeft Willem vrsz geloeft voer hem ende syn naecomelinge derderhalf mudde roggen den voergenuemden commendeur tot behoeff des huijs van Gemert tsjaers erffelycke te gelden ende iaerlycx te betaelen altoes op onser liever vrouwendach purificatio ende te leveren opten huyse van Gemert opten sulre mette geboede maeten van Gemert vuijt desen voergenuemden erve. Alle argelist oft nijevonden altoes vuytgescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen segel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende negen, vierthien daegen in februario.

Download