1409 febr 14 AKDOG 698 regest 135 afschrift CvB

Archief CvB 430 f37; afschrift van AKDOG 698, regest 135, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Bieshof door de Duitse Orde aan Wauter Aert Maeszoon

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleek, Ansem Goessenssoen, Geret Fyensoen, Wynric Geretssn, Henric Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Jan Clot commenduer tot Gemert tot diere tyt heeft vuytgegeven ende erffelyc verpacht met raede syns overste heere Reynarts van Husen lantcommendeur der Balyen vanden Biessen ende met raede der broederen des huys van Gemert, Eenen goeden sekeren man Waltger Aert Maessoenssoen was drie lopensaet lants inden Byehoff voer elck lopensaet vyftich roeden gemeten. welck erve voersz dat gelegen is metter eenre syden ende metter eenen eynde neven des heeren straet, dander syde neven Peters Huiters erve, dander eynde neven Heynen soens erve dat van desen erve gedeilt wordt ende vuyt desen vrsz erve heeft Waltger voersz geloeft den voergenoemden commendeur tot behoeff des huys van Gemert toebehoerende den Duytschen Oerden vierthien vaet rogge tsjaers erffelycken te gelden ende te betaelen opten huyse van Gemert opten sulre op onser liever vrouwendach purificatio, ende te leveren metten geboeden maete van Gemert vuyt desen voergenuemden erve, ende Waltger vrsz ende syn naecoemelinge sullen dat voersz erve bruycken ende besinghen als hoer erve voer dese voergenoemde verthien vaet rogge erffpachts, Alle argelist oft nijevonden altoes vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen segel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende negen, vierthien dagen in februario.

Download