1409 febr 14 AKDOG 679, regest 151

Archief Commanderij van de Duitse Orde te Gemert, inventaris nummer 679, regest 151
dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Joest van Middelburg, bewaarder van het huis van Gemert, geeft uit aan Johan Henrick Corstynenzoon een deel van de hoeve Scherpenberg met andere percelen grond en de heimaat tegen zeven mud rogge jaarlijks. Johan heeft als onderpand daarvoor gesteld 21 vat rog uit meerdere percelen grond op Milschot, in de Rulle en in Schoorswinkel, die Johan beurt van de kinderen van Dirk Pluchaes.

Wy Kerstiaen van den Mortel, Dierck van den Blecke, Ansem Goessens sn, Gheret sFyen sn, Wynrick Gherets sn, Hanrick Queden ende Johan sRoverse scepenen in Gemert tuygen in desen openen brieve dat voer ons is comen heer Joest van Myddelborch priester bewarre des huys van Gemert tot diere tyt heeft uut gegeven ende erffelicken verpacht met raede zijns overste heer Rijnders van Huysen lantcommenduer van der Byessen ende met raede van bruders des huys van Gemert enen goeden zekeren man Johan Hanrick Corstynen zoens was een sdeels der hoeve te Scherpenberch dat is te weten huys ende hoeff met eenen campe erffs heyt die neylant welck erve vrsz gelegen is aen Bockent metter eender zijden lanx neven des heeren straet dander zijde van den selven erve ende metten eenen eynde beneven Melis Maes zoens erve dander eynde is gelegen beneven den huysecker des ordens erve vrsz toebehorende den goede ten Broeck. Item daer toe twee stucken lants die gelegen zijn op die Boeckens ecker. Dat een metter eender zijden neven Johans erve van den Zantfoert, dander zijde is gelegen beneven erfenisse gehoert totter hoeven Ter Eycken, deen eynde aen Smets erve, dander eynde aen des heeren straet, dat ander stuck lants is gelegen metter eender zijden neven Jans erve vanden Zantfoert vrsz ende voert neven Aert Eyckmans kynder erve ende neven erve heyt Mussenberch, deen eynde aen dese vrsz straete dander eynde aent goet te Haselbosch. Item noch een stuck lants gelegen metter eenen eynde aen die Mortlese straet ende neven dat goet te Haselbosch vrsz. Gelick al alle dese vrsz erfenisse gelegen bynnen haren paelsteden ende met alle hoere toe behorten ende metten rechten die dit vrsz goet heeft. Dat is te weten dat Johan vrsz off zijn naecoemlinge den hey maet hebben sullen gelyck den anderen laeten heyde te meyen op des ordens Alde Harde, Haenrevelt off waert gelegen is bynnen den paelen van Gemert tot behoeff des vrsz erffs dat daer mede te mysten ende te brucken ende met voerder ende die vrsz beesten daer Johan ofte zijn naecoemelinge dit vrsz erve met bedrieft ende myst te macken ende op die vrsz goede halt te Scerpenberch die sullen des ordens gemeynt te Gemert heyde ende weyde brucken ende besingen ende daer op weyden gelyck den anderen laeten beesten ende daer aff niet te gelden van den gemeynt hueren ende off Jan vrsz off zijn naecoemelinge andere erve off have hebben bynnen den vrsz dorpe daer aff sal hy doen gelick den anderen gebueren op dat vrsz goet te Scerpenberch Ende der kercke van Backel haer rechten te bliven ende uut desen voergenoemden goede heeft Johan vrsz geloeft voer hem ende voer zijn naecoemelingen heer Joesten vrsz tot behoeff des huys van Gemert soeven mud roggen tsjaers erffelicken te gelden ende te betalen jaerlicks altoes op onser lever vrouwen dach purificatio ende leveren op ten huyse van Gemert op ten solre mytter geborder maeten van Gemert ende Johan vrsz heeft den orden ende den huyse van Gemert dit vrsz goet veronderpant met twee mudde roggen ende vier vaete dat is te weten een en twintich vate roggen erffelicken die Johan geldene heeft van Dierck Pluckhaes zoens kynderen uut eene goede aen ghen hoghe ynde gelegen by Myddelschote ende uut eenen stuck lants heyt die Rulle ende voert seven vaete erff roggen in eenen plack bemdts gelegen in den Goerswynkel tusschen erffenisse Johan Karolis ende Jans vanden Zantfoert ende in eenen plack bempts gelegen achter Myddelschote tussen des ordens erve vrsz metten eenen eynde aen Johan Loeyen neefs erve ende dese vrsz onderpande heeft Johan vrsz den orden geloeft te weren alsmen onderpande sculdich is te weren ende alle voercommer daer aen aff te doen uut gescheyden des heeren thijns van den gronde ende daer toe goet ende wael dogende te macken op hem ende op zijn goet ende op desen voer genoemden onderpanden daer hebben op vertegen met eenen halm inz hande ende inz monde tot behoeff des huys van Gemert. Wynrick, Hanrick, Gheret, Jans bruder vrsz, ende Jacop zijn zwager ende Kerstyne, Kathalyne, Gheertruyt ende Angnese zijn susteren met haren momber die hen met vonnis ende met recht gegeven wart. Ende aen dese vrsz onderpande daer Johan vrsz dat vrsz goet te Scerpenberch mede veronderpandt heeft daer en heeft der orden eghen recht aen voer aender tyt dat hen dit vrsz goet te Scerpenberch metten onderpande op queem als voerder pacht off dat der orden daer metten recht aen queem z..le argelist off neywe vonde altoes uut gescheyden. in orconde der waerheyt soe hebben wy scepenen vrsz onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen breiff gehangen ende gegeven in den jare ons heren duysent vierhondert ende negen vertien daghe in februarie.

Op de achterzijde:
Vanden hoeve te Scerpenberch gelegen bijde hoeve te Broeck
(…) geloeft voer vii mudde rogge die huys van Gemart (….) uyt den hoeve van Scerpenberch
M J… 14 februarij 1409

Download