1416 aug 1, AKDOG 675, regest 177, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f65,f65v, van AKDOG 675, regest 177, dd 1-8-1416
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Geret Ruelkenszoon.

Wy Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Bernier Willemssn, Melis Melissn, Wynric Geretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tueghen in desen opene brieve dat voer ons is commen heer Jan Clot commenduer tot Gemert tot diere tyt, ende heeft vuytghegeven ende erffelycken verpacht met rade syns oversten den Eerweerdighen heer Ywaen van Cortenbach lantcommenduer der balyen van den Byessen ende heer des dorps van Gemert ende met rade der brueder des huys vrsz eenen goeden sekeren man Gheret Ruelkenssoen eenen buenre beempts die ghelegen tot eenre steet heyt in Maesbeempt metten eenre eynde aen Gerets erve vrsz, dander eynde aender heeren erve van Gemert, metter eenre syden beneven Dierck Timmermans erve, dander syde beneven Emonts ende Hueben erve Emonts soenen, ende vuyt desen voersz erve heet Geret voersz gheloeft voer hem ende syn naecomelinghe den voergenoemden commenduer tot behoef des huys van Gemert soeven thien loepen haveren ende die heeft Geret geloeft erffelycken te gelden ende jaerlycx te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmisdach purificatio, ende te leveren metter gheboeder maten van Gemart, op des huys choeren sulre, Ende dat huijs van Gemert vrsz sal Geret ende synen naecomelinghen dit voergenoemden erve weren erffelycken voer die soeventhein vaet haveren tsjaers, Alle argelist altoes vuytghescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jaer ons heeren duyssent vierhondert ende sesthien, op sunte Peters dach ad vincula.

Download