Archief Commanderij van de Duitse Orde te Gemert, inv nr 681, regest 154, dd 14-2-1409

Transcriptie Jan Timmers

Joest van Middelburg, bewaarder van het huis van Gemert, geeft uit aan Ansem Goossens een eussel in de Elshorstbeemd, komende van de hoeve Scherpenberg voor 2½ vat rogge. Ansem stelt als extra onderpand Gelys beemd, dat naast het uitgegeven perceel ligt.

Wy Korstiaen van den Mortel, Dirc van den Bleke, Ansem Goessens soen, Gheryt Fien soen, Wynrijck Gherits soen, Henrijc Queden ende Johan Kaerrel schepenen in desen openen brieve dat voer ons is comen her Joest van Middelborch priester bewaerre des huys van Ghemert ende heeft uyt ghegheven met rade sijns oversten enen goeden zekeren man Ansem Goessens soen een eeusel in die Elshorst beemde is comen vander hoven te Scerpenberchs ende is gheleghen metter eenne siden neven Goessens erve was vanden Broec voir derde half vaet erfrogghen tsjaers te leveren opten huse van Ghemert opten sulre altoes op ons heren vrouwen dach purificatio ende dien voersch plac eeusels heeft Ansem voersch veronderpant met enen erf vaet rogghe om dat dit voersch huys van Ghemert sijns erfpachts te zekere sal wesen, welc erfvaet rogghe Ansem bewijst in enen beemt heyt Gelys beemt ende is gheleghen neven desen voersch erve dat Ansem vander Oirden heeft, Ende Ansem heeft gheloeft den huse van Ghemert te weren dat onderpant goet ende waeldoghende te maken op hem ende op sijn goet als voer dat erfpacht rogghe, alle arghelist of nyevonde altoes uyt ghescheiden. In orconde der waerheit soe hebben wy schepenen voerscreven onsen seghel ons ghemeyns schependoms van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven inden jaer ons heren … (rest onleesbaar door een vouw)