Oorkonden betreffende Gemert 1476-1500

Gemertse Bronnen deel 12g

Uitgave Heemkundekring De Kommanderij Gemert

25 juni 1477
Uitgifte door Duitse Orde in erfpacht aan Jan Goyarts van Geldrop voor een jaarlijkse pacht van 16 lopense rogge, van een perceel van 2 lopense bij de kerk, met aan een zijde het Huis van Gemert, andere zijde een steeg naar het huis dat van Dirk van Gemert was, aan een eind het erf voorheen van Dirk van Gemert, ander eind de straat.

25 juni 1477
Johan van den Velde, landcommandeur, geeft in erfpacht aan Dierck Goyarts van Geldrop tegen een erfpacht van 6 lopense rogge, een perceel van 1 lopense bij de kerk aan een zijde Jan van Geldrop, andere zijde het Huis van Gemert, een eind het erf dat van Diederik van Gemert was, ander eind de straat.

14 januari 1478
Getuigenis voor schepenen van Uden door Filip Filips, Goossen Denkens, Denken Deenkens en Heyn van Beek dat de Duitse Orde erfpachten bezit: 4 vat rogge van Claes Deenkens uit Boekel, 4 vat rogge van Deenken Huyben, 2 vat rogge van Jan Boyens en Lijn Ansems en 2 vat rogge van Heyn de Lange.

9 juni 1481
Uitspraak over de kwestie tussen Ansem en Dierk Smeets en de Duitse Orde over het uitvoeren van verplichte diensten voor de Duitse Orde, zoals maaien en het vervoeren van stenen en kalk met paard en wagen vanaf schepen op rivier de Aa naar het Huis van Gemert, en van koren.

31 september 1481
Heyn van Haandel draagt goederen over op de 3 kinderen van Henrick Bertouts van Haandel en zijn vrouw Aleyt Wouters van der Hostat. Heyn had de goederen van zijn broer wijlen Claas Everarts Faessen en van Aleyt zijn zuster. Het betreft een huis en hoef in de Deel aan de draaiboom, een deel van het Groot Molenbroek naast de Beverdijk en een stuk land in de Deel bij de Voort.

31 september 1481
Lambrecht natuurlijke zoon van wijlen Hendrik Lemmens verkoopt een erfpacht van een mud rogge uit een stuk land aan de hei aan Bertout van Hoesden.

31 september 1481
Art Henric Bertouts, ook namens Wouter zijn broer en Yken zijn zuster, verkoopt een erfpacht van drie mander rogge, een mander gerst en een mander boekweit te leveren op zijn huis in Milheze aan Henrick van Handel. De erfpacht is gevestigd op een huis in de Deel. De erfpacht zal versterven op Engel, de vrouw van Henrick en daarna komt de erfpacht weer terug bij de verkopers of hun nakomelingen.

25 juni 1483
Overdracht door Wijnrick, Heilwich, Katalijn en Geertruit, kinderen van Jan Goessens en Liesbeth zijn vrouw, een natuurlijke dochter van Ansem Heynen, van al hun erfdelen in een huis aan De Aa aan hun vader.

26 juni 1483
Overdracht door Jan Goessens van een huis aan De Aa aan de Kommanderij Gemert.

3 februari 1484
Willem Jans van Loen alias de Guliker verkoopt de helft van een eeuwsel bij Hellekensvonder aan Jan Simon Brouwers de oudste.

12 februari 1485
Testament van Hillegont Willem Barniers, vrouw van Bertolt van Heusden, opgemaakt door Jacob Marsman, investiet van de kerk van Gemert. Zij vermaakt verschillende goederen o.a. aan de kerk, aan de Lieve Vrouwen Broederschap en aan anderen.

26 februari 1485
Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Merten Michiel Smeets aan Jan Michiels. De erfpacht werd destijds door Michiel Smeets gekocht van Jan Berch en Stoof Diercks van Strijbosch.

27 augustus 1485
Joffrouw Maria, dochter van wijlen Jan van Amstel, weduwe van wijlen Frederik Mychelink en daarna van Lucas van der Eycken, verkoopt aan de Duitse Orde te Gemert de hoeve op Esp in Bakel met al haar toebehoren, beemden, akkers, weiland, heide, houtwas, vee, een weijer met weilanden aan de Neerstraat, een gemeynt in het Bakels Goor en een weiland genaamd de Hongersdonk in Erp. Met verder bepalingen over een erfpacht van 12 mud rogge en een cijns van 10 goudguldens.

20 december 1488
Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Jan Michiels aan de dochter van Henrick Laurens van de Wolfsput. De erfpacht is gevestigd door Everart van Strijbosch op de hoeve Strijbosch en Jan Michiels kocht hem van Michiel Smeets, die hem had van Jan Berch en Stoof Diercks van Strijbosch.

12 maart 1489
Privilegebrief van keizer Maximiliaan dd. 12 maart 1489 (o.st. 1488), waarin de commanderij van Gemert in haar neutraliteit bevestigd wordt.

6 april 1491
Testament van Everard van Strijbos, waarin hij onder meer geld vermaakt aan het bisdom Luik, de pastoor van Gemert, de koster, Onze Lieve Vrouw van Handel (via zijn huisvrouw Liesbeth) en aan zijn dochter Hilleke voor gedane arbeid.

1494 zonder datum
Overeenkomst voor het timmeren van een huis tussen Jan Henricks en Heimerik Jan Timmermans.

1 februari 1494
Katelijn Jan Smeets verklaart dat Dirk Gerit Denckens een erfpacht van drie vaten rogge, die eerder was gevestigd, mag aflossen met zes Peter.

15 november 1495
Jan Aart Ywens als voogd over zijn zoon Jan, verkregen bij zijn vrouw Liesbeth, dochter van Maas van Hazelbos, heeft verkocht aan Goyart Jan van Cuyk zijn deel van huis en hof op Milschot, naast de gemeynt en naast Jan van Loken, en zijn deel van het hout op de wal rondom de Deeldonk.

15 januari 1499
Jelis Wouters en Mercelis tsHazen als kerkmeesters van Gemert hebben overgegeven aan Mercelis Hepkens een huis, hof en heiveld aan de Mortel in de Paashoef, dat de kerk per testament is vermaakt door wijlen Jan Maes en diens vrouw Yken. Op het goed rust een jaarlijkse last van een malder rogge aan Jan Symons die Jonge, een malder rogge aan de kerk van Gemert, vier vat rogge aan de bruersscap van Onsser Vrouwen, een mud rogge aan Jan Brouwers en een malder rogge aan Lisbet Schepers.

3 juli 1499
Verkoop door Willem en Hadewich, kinderen Jan van Riel en erfgenamen van Ermgard, huisvrouw van wijlen Jan Simons de oude, aan Jan Simons de jonge, van hun aandeel in een eeuwsel in het Molenbroek bij Hellekens Vonder.