1481 sept 31, R96 nr 161

Gemert R96 nr 161 dd 31-9-1481
Transcriptie Jan Timmers

Lambrecht natuurlijke zoon van wijlen Hendrik Lemmens verkoopt een erfpacht van een mud rogge uit een stuk land aan de hei aan Bertout van Hoesden.

Dat voir ons comen is Lambrecht natuerlic soen wilneer Henric Lemmens soen ende heeft erfelic vercoft opgedragen ende mit eenen schepenen brieve van Ghemert daer mentie aff makende overgegeven Bertouden van Hoesden een erff mud rogge Ghemerter mate dat hem erfelic sculdich was te betalen ende jaerlix te verghelden altoes op onsser vrouwendach purificatio van ende uut eenen stuc lans dat ghelegen is inde parochyen van Ghemert aldaer aen die hey neven erfenisse Anssem Art Katelinen soens soen mitten andere syen neven erfenisse Aelbrecht Tymmermans kynderen wilneer ende oeck mit beyde eynden. Wellic erff mud rogge voirsz den voirsz vercoeper aen gecomen is van doede wilneer Henrix voirs syns vaders ende Henric zyn vader voir hem gemaeckt heeft in eenen testament mit synen utersten wille daer aff wy schepenen vrsz genoch aff ge…sormert syn ende gezien hebben.
Voert soe heeft Lambrecht vercoeper vrsz helmelic verteghen op dit erff mud rogge ende op enen schepenbrieff vrsz ende voert op allen rechten hem daer in toe behoerende tot behoeff des coepers vrsz gelovende voert als principael sculder tovergeven ende tvertyen vrsz ewelic vast ende stedich te holden sonder enich werdeseggen. Alle voircommer ibde vrsz erff pacht weessende van synen weegen ende coep altemael aff sal doen sonder argelyst.
Datum anno ut supra

Download