1499 jan 15, R98, nr 217

Rijksarchief Den Bosch, Gemert R 98, akte 217; 15-1-1499

Jelis Wouters en Mercelis tsHazen als kerkmeesters van Gemert hebben overgegeven aan Mercelis Hepkens een huis, hof en heiveld aan de Mortel in de Paeshoeff, dat de kerk per testament is vermaakt door wijlen Jan Maes en diens vrouw Yken. Op het goed rust een jaarlijkse last van een malder rogge aan Jan Symons die Jonge, een malder rogge aan de kerk van Gemert, vier vat rogge aan de bruersscap van Onsser Vrouwen, een mud rogge aan Jan Brouwers en een malder rogge aan Lisbet Schepers.

Item dat voir ons coemen zijn Jelis Wouterssn ende Mercelys tsHazen als exsemesters der kerken van Ghemert ende hebben gesamenderhant erffelic opgedragen ende overgegeven Mercelis Hepkens een huys ende hoff myt eenen stuck heyvelts daer bij gelegen tot den myddel grave toe te weeten dat eynd te Peelvaert gelegen in Gemert ter steede geheyten aen den Mortel aldaer in die Paeshoeff mytten eenen zijen beneven Arts erff vanden Lochte mytten andere zijen beneven Claes erff heer Reynerssoen mytten eenen eynd op een gemeyn waterlaet op die gemeyn steghe ist als zij zeede. Wellic erffenisse voorszegt de kerken voorszegt aengecoemen ende verstorven is ende in eenen testament gemackt van wylner Jannen Maes ende van Yken sijnder vrouwe als zij seede ende gelic in eenen testament daer aff gemackt volcoemelic begrepen is.
Voert vertegen etc. ende voert te weeren op den kerken goed etc. boven een malder rogge Jan Symons soen die Jong, een malder rogge der kerken van Gemert, vier vaet rogge de Bruersscap van Onsser Vrouwen. Jan Berthoutssoen, een mud rogge ende Lysbet Schepers een malder rogge. Sonder argelyste datum anno ut (supra 1499) den 15den dach in januari. Testes Jan van Hout ende Hugevoert.

Download