1495 nov 15, AKDOG 749, regest 441

AKDOG 749, regest 441, 15-11-1495
transcriptie Jan Timmers

Jan Aart Ywens als voogd over zijn zoon Jan, verkregen bij zijn vrouw Liesbeth, dochter van Maas van Hazelbos, heeft verkocht aan Goyart Jan van Cuyk zijn deel van huis en hof op Milschot, naast de gemeynt en naast Jan van Loken, en zijn deel van het hout op de wal rondom de Deeldonk.

Wy Joest die Smyt, Eynske Bonenbergch, Eymbrecht Michielssn, Peter Artssn, Marcelis tsHazen, Aert Gevertssn ende Gelys Wouters soen scepenen in Gemert doen condt eenyegeliken dat voir ons comen is Jan wittige sn wilner Aert Ewens als momber Jannen syns sn die hy wittelicke vercregen hadde by wilner Lysbetten syn huysvrouw dat een wittige dochter was wilner Maessen van Hazelbossche ende heeft erffelicken opgedragen ende overgegeven Goyard wittige sn Jans van Cuyck syn gedeelt vuyt huys ende hoff dat in Gemert gelegen is ter steeden geheiten op Meelschoet aldair dat heel beneven die gemeynt van Gemert metten eender zijen ende metten eenen eynd metten andere zijen ende metten anderen eynd op Jans erff van Loeken als sy seeden. Welkck gedeellt den voirsz Jannen aengecomen ende verstorven was van synder moeder voirsz ende hem voirt thoegedeylt van seynen meerm.. als sy seeden. Item voirt heeft Jan voirsz Goyart voirsz overgegeven syn gedeelt van alle alsulken hout als steet op die wal ront om die Deeldonck mer met bynnen boems, voirt heeft die voirsz vercoper helmelicken vertegen op zyn gedeelt des huys ende hoff ende houts voirsz ende op allen recht hem der in thoebehorende tot behoeff des copers voirsz mede gelovend die vercoper vorsz den coper voirsz als principael schulder dopdrgaen dovergeven ende tvertyen voirsz ewelick vast ende stedich te houden sonder enich wederseggen ende voirt te weren den coper voirsz als der recht is. Voir allen die gheen die der met recht op spreken mogen boven den thyns vanden grond op hem ende op allen syn goet hebbende ende vercrigende sonder argelist.Bezegelt metten gemeynen segel ons scependoms voirsz ende gegevn ind jair ons heren dusent vyerhondert tnegentich ende vijff den vijftienden dach in novembris der maent.

Download