1478 jan 14, AKDOG 607, regest 380

AKDOG 607, regest 380, dd 14-1-1478

Transcriptie Jan Timmers

Getuigenis voor schepenen van Uden door Filip Filips, Goossen Denkens, Denken Deenkens en Heyn van Beek dat de Duitse Orde erfpachten bezit: 4 vat rogge van Claes Deenkens uit Boekel, 4 vat rogge van Deenken Huyben, 2 vat rogge van Jan Boyens en Lijn Ansems en 2 vat rogge van Heyn de Lange.

Wy Dieck Jacobssn, Luybrecht Hermanssn, Claes Ghyben sRidderssn ende Lauwereyns Wellenssn scepenen in Uden tuyghen in desen brieve dat voer ons comen syn in enen ghebannen ghedinghe Filips Filipssn, Goessen Deenkenssn, Deenken Deenkenssn ende Heyn van Beeck ende hebben ghetuycht op hoer eeden by maisse des scoutheyten ende wt begheerten Henrick Gielis Donckerssn als rentmeester der heeren tot Ghemert hoe dat die Duysche heeren tot Ghemert erffelyck pleghen te voeren van Claes Deenkenssn op Boekel vier vaet roggen Ghemertsche maten ende van Deenken Huybenssn vier vaet roggen Ghemertsche maten ende van Jan Boyens ende Lyn Ansems te samen twee vaet rogge Ghemertsche maten ende van Heyn den Lang twee vaet roggen Ghemertsche maten en al sonder argelyst. In orkonde des briefs bezeghelt metten zeghel ons ghemeyns scependoms van Uden. Ghegeven int jaer ons heeren duysent vierhondert acht ende tsoeventich opten veertiensten dach in januario der maent.

Download