1481 sept 31, R96 nr 160

Gemert R96 nr 160 dd 31-9-1481
Transcriptie Jan Timmers

Heyn van Haandel draagt goederen over op de 3 kinderen van Henrick Bertouts van Haandel en zijn vrouw Aleyt Wouters van der Hostat. Heyn had de goederen van zijn broer wijlen Claas Everarts Faessen en van Aleyt zijn zuster. Het betreft een huis en hoef in de Deel aan de draaiboom, een deel van het Groot Molenbroek naast de Beverdijk en een stuk land in de Deel bij de Voort.

Item dat voir ons comen is Heyn van Haenle ende erfelic opgedraghen ende mitten alden brieven overgegheven den drie kynderen Henricken wittigen zoen wilneer Bertouts van Haenelt die hy wyttelic gewonnen heeft by Aleyt wittige dochter Wouters vander Hostatt, alle all sulcken ghedeelten als hem toebehoerende waeren ende hem aengecomen waren van doede wylneer Claessen Everartden Faessen synen wittigen brueders ende Aleyten synen wittigen suster van eenen huys ende hoeff daer aen geleghen (ende mit allen synen toebehoert) inde heerlicheyt van Ghemert ter steeden geheyten die Deelstraet aldaer aen den dreyboem mitten eenre syde ende mitten eenre eynd neven des heeren ghemeyt dander syde (ende mitten anderen eynd) neven Jacops Mychghiels soen erve ende Art Mychghiels soen erve was. Wellic stuc lans voirsz wilneer Art Everarts soen was van Haenel voirmaels vercregen heeft tegen wilner Jacoppen Michghiels voirsz.
Item noch syn gedeelten van eenen stuc lans gelegen inde parochyen vrsz geheyten dat Groet Moelenbroek mitten eenre syde neven den Beverdyck mitten andere syde neven den heeren erve van Ghemert streckende mitten eenen eynd neven wylneer Wyllems Henric Maes erve was mitten anderen eynde neven erfenisse wylneer kynderen Waudemans, wellic stuc lans wilner Arts van Haendel vrsz vercregen heeft in enen erffpacht teghen wilner Willem wyttige soen wilneer Henric Maessoens.
Item noch syn ghedeelte van eenen stuc lans dat gheleghen is inden heerlicheyt van vrsz ter steede gheheyten die Deelstraet aldaer omtrent den Voert (?) mitten eenre syde neven erffenisse wylneer Henric Jacops was mitten andere syde neven erfenisse wilneer Anssems van Stribosch was mit synen mee erven streckende mitten eenen eynd op die ghemeen straet mitten anderen eynde op wilneer Arts kynderen van Haenel was, wellic stuc lans vrsz wilneer Everart Arts soen van Haenle vercreghen heeft in eenen erff coep teghen wilneer Anssemen van Stribosch mit syne mee erven voirsz ghelic die alde brieve daer voir opghemackt ende ghedycht volcoemeliken begripen ende in holden. Voerts soe heeft die vercoeper vrsz helmelic vertegen op desen vrsz erfenisse ende op allen schepenlettere daer aff mentie makende ende gewach ende voerts op alle rechten hem daerin toebehoerende tot behoeff des kynderen vrsz ghelovende … ende allen voircommer van synen weegen aff te doen. Datum anno ut supra lesten dach in september.

Download