1481 sept 31, R96 nr 162

Gemert R96 nr 162 dd 31-9-1481
Transcriptie Jan Timmers

Art Henric Bertouts, ook namens Wouter zijn broer en Yken zijn zuster, verkoopt een erfpacht van drie mander rogge, een mander gerst en een mander boekweit te leveren op zijn huis in Milheze aan Henrick van Handel. De erfpacht is gevestigd op een huis in de Deel. De erfpacht zal versterven op Engel, de vrouw van Henrick en daarna komt de erfpacht weer terug bij de verkopers of hun nakomelingen.

Item dat voir ons comen is Art wittige soen Henric Bertouts gelovende .. voir Wouteren synen bruederen ende voir Yken syn suster ende heeft erfelic vercoft opgedragen ende overgegeven Heynricken van Handel drie mander rogge een mander ghersten ende een mander boeckweyts erffs pachts Ghemerter maten erfelic te verghelden ende jaerlix te betalen tot lichtmisse ende tot Milheze te leveren bynnen synen huse van ende uut eenen huse, hostad ende hoeff daer aen ende voert uut allen synen toebehoerten. Wellic huys ende hoeff gelegen is in de heerlicheyt van Ghemert aldaer in die Deelstraet mitten eenre syde ende mitten eenen eynde op die gemeynt van Ghemert mit voerwaerden toe gedaen dat den voirsz erffpacht versterven sall van Heynricken voirsz op Engelen synen huysvrouwen ende doede Engelen voirsz vrsz erffpacht wederom comen sall op dye vrs vercoeperen ende vercoeperse oft op hoen naecomelingen. Voert soe heeft die vercoeper helmelingen vertegen op ende te weeren als men erffpacht sculdich is te weeren op hoem ende op allen synen guede.
Datum anno ut supra lesten dach in september.

Download