1485 feb 12, AKDOG 1378

AKDOG 1378, 12 februari 1485
Transcriptie Jan Timmers

Testament van Hillegont Willem Barniers, vrouw van Bertolt van Heusden, opgemaakt door Jacob Marsman, investiet van de kerk van Gemert. Zij vermaakt verschillende goederen o.a. aan de kerk, aan de Lieve Vrouwen Broederschap en aan anderen.

In nomine domini Amen. fratre Jacobus Marsmans der off. ordine hospitalis Beate Mariae Jherosolomitane Theutonicorum Investitus … parochialis de Ghemert Leod. diocesis …..
…..anno a nativitate domini millo quadragesimo octuagesimo quatro mense february die duodeciam hora prima post nona …….. persona et honesta Hillegonda filia quondam Wilhelmi Barniers et uxor legittima Bertoldi de Huesden. Sana per dei gratia …
….
latijnse tekst is verder niet opgenomen.

Inde eerster is hare begerte geweest ende haer verlecste wille dat dat testament dat Bertolt hare huysheer voerscr ende sy eendrechtelicke vor my Jacob voirscr gemaect hebben ende geordineert vast ende stedich blijven fort ende in worden. Item heeft sij Hillegont beset der fabriken van Sinte Lambert tot Ludick enen stuver eens te geven. Item heeft sij beset der fabriken der parochie kercken van Ghemert enen stuver eens te geven. Item heeft sij beset bestalden twe erf mudden roggen die Bertolt vrsz gecoft hadde aen den Mortel daer dat een mud af ghelt Jan Arnt Gr………….dat Bertolt daert mede sijner wille sal moegen doen als weder omme te vercoepen of in testamente mach besetten soe dat hem believen sall. Item noch heeft sij beset Bertolt vorscr enen beemt op Ploesterdonck gelegen die Bertolt gecoft heeft tegen Aernt van Plees oeck sijner wille mede te doen gelijck metten rogge voerscr. Item noch heeft sij beset Bertolden voerscr xv vaet erfroggen die Jan van den Zande ghelt oeck sijnen wille mede te doen gelijck van den anderen voirscr is. Item heeft sij beset der gilden van Onsen Liever Vrouwen in der kercken van Ghemert enen ecker van anderhalve loepense groet of daer omtrent gelegen in die prochie van Ghemert op der Alde Straet bij dat Hagelcruys te hulpen onser vrouwen lot ende mitte beluchten. Ende of die gilde niet gehalden en woerdt soe beset sy dan den ecker den tafelen der heyligen geest tot Ghemert. Item heeft sij beset Jannen Aerntssn van der Vondervoert ein malder erf roggen dat hij selver ghelt wyt synen erven op Ploesterdonck. Item heeft sij beset Jutten Jan Jans Vermoelen dochter een stuck lants gelegen int Goerswinckel omtrent een loepense groet. Item heeft sij beset Ine Peter Goerts dochter een sille beemts gelegen in die prochie van Ghemert ter stede geheyten aen den Langen Heester haer leven lanck ende niet langer ende na haer doet der fabriken der prochie kercken tot Ghemert. Ghetuygen hier ovver heert Gherart Jan Bernierssn sn ende Gherart Jannen Hoefnagels soen.

 

Op de achterzijde
Van den testament gemaeckt bij Hilken wittige huysvr van Bertoldus van Huesden
Idem sij Onser Liever Vrouwen gilde ge…. hefft ii lopense lands gelegen op der Oudestraet bij dat Hagelcruijss end der kercken enen syll bempts gelegen an die Lange Heester ter steden geheijten.

Toelichting op achterzijde
tot Ghemert item heeft sij beset der fabriken der parochie kerken tot Ghemert een sille beemts gelegen in die parochie van Ghemert ter stede geheijten in den Langen Heester
Gilde van O.L.V. tot Gemert anderhalf lopense land bij dat hagelkruijs tot behoef der selven

Download