1483 juni 26, AKDOG 653, regest 397

Archief CvB 430 f66v; afschrift van AKDOG 653, regest 397, dd 26-6-1483
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht door Jan Goessens van een huis aan De Aa aan de Kommanderij Gemert.

Wy Jan Voederarts, Joest die Smet, Ansem Boenenberch Eymbrecht Michielssoen, Henrick Wolf, Hanrick Janssoen ende Geret Roelofssoen scepen in Gemert doen condt eenen yegelycken dat voer ons commen is Jan Goessens ende heeft erfflyck opghedragen ende metten alden brieven overghegeven onsen Eerweerdigen heer, heer Jannen van Eynatten1 commendeur tot Gemert een huys, hofstadt ende hoff daer aen ghelegen inder heerlyckheyt van Gemert ter steden geheyten op die Aa aldaer beneven die ghemeynt van Gemert metten eenre syden ende metten eenen eynd metter anderen syen beneven wylnen Goessen Goessens kynder erff ende metten anderen eynde op Aert Stewichs kynder erff ist als sy seden. Voert heeft die vrsz vercoeper helmelyck verteghen opt vrsz huys, hofstadt ende hoff op allen scepenen brieven daer af mentie ende gewach aff makende ende voert op allen rechten hom daer in thoebehoerende tot behoeff des coepers voerscreven mede gheloevende doe voersz vercoeper den vrsz coeper als principael schulder d’opdragen, d’overgheven ende t vertyen vrsz ewelyck vast ende stedich te houden sonder enich wederseggen ende coemmer van synen ende Gertruyden synre nichten weghen int voerscreven huys, hofstadt ende hoff wesende den coeper voersz altemael aff te doen op hom ende op allen syn goet hebbende off vercrygende sonder argelist. Bezegelt metten metten gemeynen zegel ons scependomps voerscreven ende ghegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert tachtentich ende drie den sessentwentichsten dach in junio der maent.

  1. In de originele akte AKDOG 653 staat niet Jannen van Eynatten als commandeur van Gemert, maar de juiste naam: Mathiaen van Eynatten.

Download