1488 dec 20, AKDOG 792, regest 419

Afschrift CvB 430 f68v; van AKDOG 792, regest 419 dd 20-12-1488
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Jan Michiels aan de dochter van Henrick Laurens van de Wolfsput. De erfpacht is gevestigd door Everart van Strijbosch op de hoeve Strijbosch en Jan Michiels kocht hem van Michiel Smeets, die hem had van Jan Berch en Stoof Diercks van Strijbosch.

Wy Joest die Smet, Ansem Boenenberch, Eymbrecht Michiels, Peter Artssoen, Marcelis tsHasen, Aert Ghevarts ende Ansem Zeelensoen scepen in Gemert doen condt eenen ijegelycken dat voer ons commen is Jan Michielssoen ende heeft erffelycken opghedragen ende metten alden brieven overghegeven Henrick Lauwrenssn dochter van den Wolfsput een malder roggen erffspachts der maeten van Gemert datmen den voersz Jannen erffelyck schuldich was te vergelden ende jaerlycx te betaelen op purificatio van ende vuyt drien erff malder roggen pachts. Welck drie malder voersz Everaet van Strybosch erffelyck gheloeft heeft te vergelden van ende vuyt synnen erffenisse op Strybosch ghelegen ende die vrsz vercoeper voermaels vercreghen heeft teghen Marten die Smet ende soe aen verstorven vander doot syns vaeders Michielen Smets, ende die die voerscreven Michiel voermaels vercreghen hadde in eenen erffcoop tegen wylnen Jan Berch, ende Stoeff Dierkssoen wylnen Dierkssoen van Strybosch, ghelyck in die alde coopbrieve begrepen is. Voert heeft die vercoeper voerscreven helmelyck verteghen opt vrsz malder roggen op ten alden coepbrieff vrsz ende voert op allen rechten soe daer in thoebehoerende tot behoeff der coepersschen vrsz mede gheloevende die voersz vercoeper der voersz coepersschen als principael schulder d opdraegen, d overgegeven ende t vertyen voerscreven ewelyck vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende coemmer van synnen wegen af te doen op hem ende op allen syn goet hebbende off vercrygende, Sonder argelist. Bezegelt metten ghemeynen zegel ons scependoms vrsz ende ghegeven int jaer ons heeren duysent vierhondert tachtentich ende acht, den twe en twentichsten dach in december der maent.

Download