1477 juni 25 AKDOG 606, regest 376

AKDOG 606, regest 376, dd 25-6-1477

Transcriptie Jan Timmers

Johan van den Velde, landcommandeur, geeft in erfpacht aan Dierck Goyarts van Geldrop tegen een erfpacht van 6 lopense rogge, een perceel van 1 lopense bij de kerk aan een zijde Jan van Geldrop, andere zijde het Huis van Gemert, een eind het erf dat van Diederik van Gemert was, ander eind de straat.

Wy Jan Voederarts, Jan van Steyn, Jan Knoop, Joest die Smet, Jan Aellarts, Ansem Boenenberchs ende Willem Kersmeeker scepenen in Gemert doen cont enen iegelycken dat voor ons coemen is heer Aert van der Dussen commandeur tot Gemert ende heeft bij raede syns oversten des Eerwaerdigen heer Johans van den Velde lantcommandeur inder balyen van den Biessen ende heer tot Gemert vuytgegeven ende erfflyck verpacht Diercken van Geldrop Godartssoen een lopensaet lants gemeten voer vijftich roeden gelegen binnen der heerlickheyt van Gemert neven erffenis Jans van Geldrop aen een syde ende erffenis shuijsen van Gemert aen dander syde, streckende van erffenis Diercks van Gemert was tot heeren straet aldaer. Alsoe vanden voirsz Diercken pechter erffelyck te hebben te betaelen ende besuighen voor ende omme ses lopen rogs erfpachts der maeten van Gemert alle iaer ewelyck ende erffelyck op onser vrouwen lichtmis dach te betaelen ende opten huijse van Gemert te leveren, ende heer Aert verpechter vrsz heeft opt voorsz loopensaets lants helmelinge vertegen tot behoef Diercks vrsz pechter, Geloevende hem als principael sculder op hem ende op allen der Oerdens gueden overgeven, vertijde verpachter vrsz ewelyck vast ende stedig te houden sonder enich wederseggen. Ende dat voirscreven loopensaet lants te weren alsmen erve schuldig is te weren boeven die vrsz ses lopen rogs erfpachts van allen ander oncommer. Ende Dierck vrsz pechter heeft wederom gelooft als principael schulder op hem ende allen goet hebbende ende vercrijgende den voirge. heer Aert commendeur tot behoef des huijs van Gemert die voirscreven ses lopen rogs erfpachs alle jaer opten vrsz onser vrouwen lichtmis dach te betaelen ende opten voirscreven huys te leveren gelyck voerscreven is vuytten gepachten erffenisse ende van dien betalinge der ses lopen rogs erfpachs vrsz die gepachte erffenisse vrsz altyt goet genoch ende wael doegende te maeken. ende en sal die vrsz gepachte erffenisse off die bruijcker daer aff egheen recht van vrijheyt hebben, gelyck vrygueden tot Gemert gewoenlyck te gebruijcken. Alle argelist hier in vuijtgesloeten, Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Gegeven vyf en twintich dagen in junio der maent, int jaer ons heeren doemen schreeff duijsent vierhondert seven en seventich.

Download