1494 feb 1, R106

Gemert R106, op een los stuk papier in het register, 1-2-1494.
Transcriptie Jan Timmers

Katelijn Jan Smeets verklaart dat Dirk Gerit Denckens een erfpacht van drie vaten rogge, die eerder was gevestigd, mag aflossen met zes Peter.

Wij Ioest die Smyt, Eynske Bonenberchs, Eymbricht Michielssn, Peter Artssn, Mercelis tsHazen, Aert Gheverts ende Gelys Wouterssn scepenen in Ghemert doen cont eenyegelicken dat voir ons is comen Kathelijn dochter wilner Jan Smeets ende heeft Dirck Gherits Denckenssn synen ewegen loff bekent van drie vaten rogge erfspachs die voirsz Dirck der voirsz Kathelijnen voirmaels gevest hadde erffelicken te ghelden datse die voirsz Dirck sall mogen heffen ende quyten altoes op onser vrouwenlichtmisdach met sess peters den peter tot achtien stuver metten pacht sonder argelist.
Bezegelt metten gemeynen seghel ons scependoms van G. gegeven ind jair ons heeren dusent vierhondert tnegentich ende vier den yersten dach februario der maent.

Download