1499 juli 3, AKDOG 1521

KADO 1521, 3-7-1499
Transcriptie Jan Timmers

Verkoop door Willem en Hadewich, kinderen Jan van Riel en erfgenamen van Ermgard, huisvrouw van wijlen Jan Simons de oude, aan Jan Simons de jonge, van hun aandeel in een eeuwsel in het Molenbroek bij Hellekens Vonder.

Wij Joest Smet, Peter Arts, Marcelis die Haess, Jan van Hout, Art Mickart, Alart Vijmboom, Jan Geryts scepenen in Ghemert tugen in desen openen brieve dat voer ons comen is Wyllem ende Hadewych met horen momber hen gegeven vanden heren als dat gewoenlyck is ende hebben gesamenderhant die wyttige kijnderen Jans van Ryel als erffgenamen Ermgarden wyttige huysvrou vylner Jannen Symons sn ende hebben gesamenderhant erffelyc opgedragen ende metten alden brieven ovvergegeven Jannen Symons sn den jonghen hen gedelt van enen stuck eussels gelegen in Gemert ter stede geheyten aen dat Molenbroeck oft Hellekens Fonder als daer dat heel beneven Dircks erff van Drijel metter ender zijen metter ander zijen beneven erffenis der kynderen wylner Roeloff Geryts sn metter enen eynde op Jan Efferarts erff metten anderen einde op een gemeyn waterlaet wollyc erffenisse vs der vs vercopers ende vercoperessen aengecomen ende verstorven is van der doet Ermgarden wijttige huyssvrou wylner Jannen Symins sn der auster. Voert soe hebben dese vercopers vs helmelyc vertegen op dyt vs stuck eussels ende op alle rechten hen dair in toebehoeren tot behoeff des copers vs gelovende noch die vercopers den coper vs als princepael sculders dat opdragen dat ovvergeven dat vertien ewelyck vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende commer van honnent wegen aff te doen ellicke tot sinen gedeelt op hen ende op allen hen guet hebbende oft vercrigende sonder argelyst. Besegelt metten gemeynen segel ons scependops van Gemert int jaer ons heren dusent vierhondert tnegentich ende negen den derden dach in julio.

Download