1477 juni 25, CvB 430

Archief Commissie van Breda, inventarisnummer 430, folio 22
Kopie van schepenakte van Gemert dd 25 juni 1477

Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte door Duitse Orde in erfpacht aan Jan Goyarts van Geldrop voor een jaarlijkse pacht van 16 lopense rogge, van een perceel van 2 lopense bij de kerk, met aan een zijde het Huis van Gemert, andere zijde een steeg naar het huis dat van Dirk van Gemert was, aan een eind het erf voorheen van Dirk van Gemert, ander eind de straat.

Wij Jan Voedarts, Jan van Steyn, Jan Knoop, Jan die Smet, Jan Aellaerts, Ansem Boenenberchs ende Willem Kersmeeker, scepenen in Gemert doen condt eenen yegelycken dat voer ons coemen is heer Aert van der Dussen commandeur tot Gemert ende heeft bij raede sijns overste der eerweerdigen heer Jans van den Velde lantcommandeur in den Balyen van der Biessen ende heer tot Gemert vuijtghegeven ende erffelijck verpacht Jannen van Geldrop Goyartss twe loepensaets lants gelegen binnen der heerlijckheyt van Gemert neven erffenis ’t huys van Gemert aen een sijde ende een steghe gaende tot Diercks huijse van Gemert was dander sijde, streckende van erffenis Diercks van Gemert vs. was totte straeten toe. Alsoe van den vs. Jannen pechter erfelyck te gebruycken ende te betuighen (?) metten recht van eenen dach heymaets alle weken des woensdachs totter plaetsen ende velde geheyten dat auwe harde, daer die vrijheyden van Gemert gewoenlijcken sijn op te meyen, voir ende omme sestien loopen rogs erfpachts der maeten van Gemert alle jaer ewelijck ende erffelijck op onsen vrouwen lichtmisse dach te betaelen ende opten huijse van Gemert te leveren.
Ende heer Aert verpechter vs. heeft op die voirscreven twe loepensaet lants ende op ten dach van den recht heymaets vs. helmighe vertegen tot behoef Jans vs. pechter. Geloevende hem als principael schulder ende op allen des oerdens goede dat vuijtgegeven, verpachten ende vertijden ewelijks vast ende stedich te houden sonder ewich wederleggen ende die twe loepensaet lants ende den heymaet vs. erffelijck te vrijen ende te weren alsunen erve schuldich is te weren boven die vs. sesthien lopen rogs erfpachts van allen anderen oncoemere.
Ende Jan vs. pechter heeft wederom geloeft als principael schulder op hem ende op allen sijn goet hebbende ende vercrigende den voregenoemden heeren Aerden commandeur vs. tot behoef ’t huijs van Gemert die vs. sesthien loepen rogs erfpachts alle jaer op te vs. op onser vrouwen lichtmissedach te betaelen ende op ten huijse van Gemert vs. te leveren gelijck voirscreven is vuijten gepachten erffenisse vs. ende voer die betaelinghe der sesthien vaten lopen rogs erffpachts vs. die gepachte erffenisse altoes goet genoch ende waeldoegende te maeken met voerwaerde toe gedaen dat men den dag heymaets vs. hebben ende gebruijcken sal tot behoeff der gepachte erfenisse vs. als dat myst daer af coemen daer op te voeren ende sij sal die vs. gepachte erfenisse egheen recht van vrijheyt hebben gelijck vrijguede te Gemert gewoenlijck sijn te gebruijcken.
Alle argelist hier in vuijtgesloeten. Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Gegeven vijfentwinch daghen in junio int jaer ons heeren doe men schreef duesent vierhondert seven en seventich.

Download