1483 juni 25, AKDOG 653, regest 396

Archief CvB 430 f66; afschrift van AKDOG 653, regest 396, dd 25-6-1483
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht door Wijnrick, Heilwich, Katalijn en Geertruit, kinderen van Jan Goessens en Liesbeth zijn vrouw, een natuurlijke dochter van Ansem Heynen, van al hun erfdelen in een huis aan De Aa aan hun vader.

Wy Jan Voederarts, Joost die Smet, Ansem Boenenberch, Eymbrecht Michelssn, Henrick Wolff, Henrick Janssoen ende Geret Roelofssn scepen in Gemert doen condt een ijegelycken dat voer ons commen syn, Wynric soen Jan Goessens, Heylwich ende Katelyn ghesusteren met horen gecoren momber, die haer ghegeven was van den heer, met vonnisse der scepenen als gewoenlyck is, wittighe kynder Jan Goessens voerscreven, die hy ghewonnen ende vercregen hadde by wylner Lysbetten synder wittiger huysvrouwe, dat een natuerlycke dochter was wylner Anssem Heynenssn, mede gheloevende die vrsz voer Gertruyt hoen suster ende hebben ghesamender handt erffelycken opghedragen ende overgegeven Jannen Goessenssn honnen wittighen vader alle alsulcke ghedeelte, als hoer aen verstorven maech syn, of in scepene brieven hoer gemaeckt mach wesen, van eenen huijs ende hoff daer aen ghelegen in Gemert ter stede gheheyten op die Aa, aldaer beneven die gemeynt van Gemert, metter eenre syden ende metten eenen eynde, metter andere syen beneven Goessen Goessens kynder erve ende metten andere eynde op Aert Stewichs kynder erve, eest als sy seden, Voert hebben die vercoeper ende die vercoeperssen met hoeren mombers vrsz helmelyck verteghen op dese ghedeelten voerscreven ende voert op allen rechten hoer ende Ghertruyden vrsz daer in thoebehoerende tot behoef Jans vrsz, mede geloevende als principael schulder ende schuderssen, d’opdragen, d’overgheven ende t vertyen vrsz ewelyck vast ende stedich te houden, sonder enich wederseggen ende coemmer van hoenen ende Gertruyden hoerder suster weghen. Inden voersz huys ende hoff wesende Jannen voersz altemael aff te doen op hen ende op allen hon goet, hebbende off vercrygende, sonder argelist bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps voerscreven ende ghegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert tachtentich ende drie, den vyfentwentigsten dach in junio der maent.

Download