1484 feb 3, AKDOG 1520

KADO 1520, dd 3-2-1484
Transcriptie Jan Timmers

Willem Jans van Loen alias de Guliker verkoopt de helft van een eeuwsel bij Hellekensvonder aan Jan Simon Brouwers de oudste.

Wij Jan Voeyeraert Joest die Smit Anssem Bonenberch Eymbrecht Mychghielssn Henric Wolff Gerit Janssn ende Gherit Roelofssn schepenen in Ghemert doen condt eenen yegeliken dat voir ons coemen is Wyllem wyttige sn wylner Jans van Loen die men heyt die Guliker ende heeft erfelic opgedragen ende overgegeven Jannen wyttige sn wylner Symon sBrouwers den autsten een heelft van eenen eusel daer aff dat heel ghelegen is in Ghemert ter steeden gheheyten aen Hellekens Vonder aldaer beneven Dyrckx erff van Driell mitten eenre syen mitter anderre syen beneven Roelofs Gherits erff mitten eenen eynd op Everarts erff ende mitten anderen eynd op een gemeyn waterlaet ist als sy seeden. Wollic eussel voirsz der voirsz vercoeper voirmaels aen gecoemen is vander doet wylner syns vader voirsz als hy seede. Voert heeft die vercoeper voirsz helmelic vertegen opt voirsz halff eussel ende voert op allen rechtten hoem daer in toebehoerende tot behoeff des coepers voirsz mede ghelovende die voirsz vercoeper den voirsz coeper als principal sculder dobdragen dovergeven ende tvertyen voirsz ewelic vast ende steedich te houden sonder ennich wedersegghen ende te weeren alsmen erff sculdich is te weeren vrij ende loss voirsz alle die ghene die daer mit recht op spreken moeghen op hoer ende op allen syn goet hebbende oft vercrigende sonder argelyst. Alse seghelt mitten gemeynden seghel ons schependoms voirsz ende gegeven int jaer ons heeren dusent vierhondert tachtentich ende vier den derden dach in sprockell der maent

Download