1974 sept 2, GAG

1974 september 2

De raad van de gemeente Gemert besluit aan A.G. Jaspers bij wijze van onderscheiding het ereburgerschap van Gemert toe te kennen.

Het gemeentebestuur van Gemert spreekt hoge waardering en dank uit aan Antonius Gerardus Jaspers, geboren te Gemert op 17 januari 1911, wonende aldaar, lid van de gemeenteraad van Gemert, tevens wethouder en locoburgemeester van de gemeente van oktober 1945 tot September 1974. Gedurende deze periode heeft hij de belangen van de Gemeente Gemert op velerlei terrein gediend.
In de uitoefening van zijn funkties heeft hij blijk gegeven van toewijding aan en interesse voor de zaak van de gemeente Gemert en haar inwoners en van gevoel voor verantwoordelijkheid en onbaatzuchtige plichtsbetrachting, waardoor hij zich jegens de gemeenschap Gemert op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.
Mitsdien heeft de Raad van de Gemeente Gemert – gehoord het college van burgemeester en wethouders – op heden met algemene stemmen besloten aan de edelachtbare heer Antonius Gerardus Jaspers bij zijn heengaan als raadslid en wethouder bij wijze van onderscheiding toe te kennen het “Ereburgerschap van Gemert” en diens naam ter eeuwige gedachtenis op te tekenen in het daartoe strekkende register en ten bewijze daarvan deze oorkonde en de -erepenning in goud – aan de begiftigde uit te reiken.

Gemert,2 September 1974

Download