1693 jan 23, R123

Gemert R123, 23-1-1693
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van het leengoed De Wouw door erfgenamen van Wouter Faessen aan Anna van Weddingen, weduwe van Johan Ambrosius Cox.

Op heden dato ondergeschreven soo compareerden voor ons schout ende schepenen ondergenoemt, Faes Wouters, Gerrit Wouters, Teunis Dommelens, als man ende momber van Maeyken Vreynssen ierst weduwe Jan Wouters, Jan Damen als man ende momber van Merijke Wouters, Jan Adriaens als man ende momber van Goortien Wouters, Aert Willems als man ende momber van Jenneken Wouters ende de kinderen Lambert Wouters, de presenten sich fort ende sterck maeckende voor de absenten , ende in der qualiteijt alle kijnderen ende erffgenaemen van Wouter Faessen, dewelcke verclaerden hoe dat henne goederen op den sesthienden der maendt december des jaers xvic twee ende tachtentich (16-12-1682), uit crachte van vonnisse den leenmannen de dato den xxiiden maij xvic een ende tachtentich (22-5-1681), genaemt de Wouwe, publiqelic ende voor alle man vercocht waren ende bij uytganck der brandende keersse den coop gebleven aende heere ende meester Johan Ambrosius Cox ende de selve goederen door aflijvigheydt vande heere Baron van Viermunt als commandeur van Gemert tot noch toe sijn gebleven ongevest ende niet opgedragen, soo consenteren wij dat de selve van onsent wegen werden gevest ende opgedragen voor heeren schepenen van Gemert aen ende ten behoeve van Joffr Anna Cath. Weddingen wed. vande voors. heere ende meester Johan Ambrosius Cox zaliger met consent dat dese acte oock werde gerealiseert voor heeren stadthouder ende leenmannen van Gemert, ofte daer sulx behoort, tot dien eynde specialyck constituerende ende machtigh makende de heer ende meester Joris de Loose scholtus etc. ofte alle thoonder deses, bekennende wijders vande voors. goederen ten dancke ende ten vollen vergenoegt ende voldaen te wesen, sonder iets te reserveren, belovende over sulx hervoors. opdragen ende overgeven te sullen houden ende daer houden voor goet, bundich ende van waerden, op verbant van henne respective persoonen ende goederen present ende toecomende ijder in solidum ende als schuldenaer principael. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie ende overstaen vande heere ende meester Joris de Loose scholtus ende van Anthonis van Schuyl op den 23 januarij 1693

Download