1610 apr 21, AKDOG 63

AKDOG 63; 21-4-1610

Hendrik van Holtrop geeft als leenheer van de leenhof van Gemert, voor de leenmannen Gerit Lenarts en Jan Willem Verhofstad, in leen aan Gerit Peter Mauwers, afkomstig van Digna Corstiaans, weduwe van Lucas Janszoon Mauwers, de Hoogenakker met een stuk beemd daarbij, waarover het gasthuis van Gemert een erfweg heeft.

Copie
Op heden den xxi Aprilis anno sesthienhondert ende thiene is gecompareert voor mijne eerw. heere heer Henrick van Holtrop Duijts Ordens Ridder ende commandeur tot Gemert ende alzoo als leenheere des leenhoffs van Gemert ende Gherit Lenarts ende Jan Willems Verhostadt als leenmanne, Jan de Vrijese Janssen als volcommelick geconstitueert ende volmechticht sijnde van Digna Corstiaens naegelaeten weduwe wijlen Luycas Mauwers soene Jans Mauwers geassisteert met Embrecht Janssen haeren wettigen man ende omboir. Ende die wettige momboirs van de kynderen Digna Mauwers inden naebedde verweckt, blijckende bij de procuratie daeraff voor schepenen van Arendonck gepasseert in date den xxvii martii sesthienhondert thiene. Ende heeft alzoo inder voorsz qualiteijt opgedraegen ende overgegeven Gheridden soene wijlen Peter Mauwers eenen acker landts geheeten den Hoogheneckere met noch een stuck bemps daer aen liggende, alwaer het Gasthuijs van Gemert eenen erffwege ende voetpath deur heeft, het welcke den voorsz Gherit Mauwers alzoo van mijne eerw. heere voorsz begeert heeft te leene t’ontfangen twelck hem den voorsz leenheere alzoo vergunt heeft daervoor den voorsz Gherit huldt ende eedt gedaen heeft naer alder costuijme des leenhoffs van Gemert inne presentie van leenmannen voorsz. beheltelijcken eenennegel.. syn goet recht ende heeft alle gerechtichen voldaen. Actum ut supra
Gecollaoneert dese copie met saecke acte van verheffinge geschreven staen inden originaelen leenboecke opt 112 blat van huijse van Gemert. Is daermede bevonden concorderen quod attestor M de Haen notaris

Download