1610 apr 21, AKDOG 63 akte 2

AKDOG 63; 21-4-1610

Gerard Peter Mauwers vraagt toestemming aan de leenheer Emond Huyn van Amstenrade, om zijn leengoed de Hoogenakker aan de Zandstraat in delen te mogen verkopen.

Den hoochwerdigen woledelen ende gestrengen heeren heere Emonden Huyn van Anstenrade, Duyts Oerdens der Ballyen Biessen landtcommandeuren heere tot Gemert Gruytrode ende St Peeters vouren ende sijnen genedigen heeren.
Demonstreert ende gheeft seer ootmoedelijk te kennen Gerardt soene Peegers Mauwers, hoe dat hem suppl. binnen der heerlichijt Gemert is toebehoerende eenen eckerlants met een bemptgen daeraen gelegen beneven het gasthuys campken met meer anderen erven aen deen sijde ende de Santstraete aen dander sijde vuytschietende metten eenen eynde op Jan Thonis erff, dander eynde opde gemeyne strate, sijnde leengoet, ende staende leenroerich onder uwe hoochwerde leenhove tot Gemert voorsz gelijck hij suppliant dyen volgens eertijts deissen ecker ten leene heeft ontfangen, hult ende eedt gedaen nae alder gewoenten, blijckens bijde copie ende extract vuyten leenboecke hier bij gevueght. Ende want hij suppliant (hebbende vijff kynderen) om in toecoemende tijde tusschen dese kynderen alle twist te schouwen.ende om sijne schulden te betaelen den voirgenoempden eckerlants in drie parcheelen oft in heele gerne soude vercopen tsijnen meesten oirbaer ende prouffijten. Twelcke want en suppliant sonder voirgaende octroije ende consente nyet en vermach te doene.
Soe bidt hij suppliant seer ootmoedelijk dat uwe hoochw ges… sal gelieven hem suppliant te octroijen ende consenteren den voergenoempden eckerlants in drie parcheelen tsijnen meesten oerbaer ende prouffijte oft int geheele te moegen vercoepen ende den coperen daeraff behoiren opdrachte te moegen doen. Soe nae recht behoren sal. dwelck doende
uwe hoochwarde onderdaen Gerardt Peters Mauwers.

Download