1601, AKDOG 723

AKDOG 723; 1601
Transcriptie Jan Timmers

Uitspraak over een geschil tussen Hendrik van Holtrop, commandeur van Gemert, en Antonis Tonissen van Dommelen over een wal met eikenhout tussen het Hameleusel van de heren van Gemert en het erf van Antonis van Dommelen, geheten De Helle. De commandeur zal eigenaar zijn en blijven van wal en hout en ook van de graaf met de heg verder oostwaarts, zoals het nu afgepaalt is. Anthonis krijgt daarvoor een vergoeding van 35 gulden en een malder rogge.

Wy Anthonis van Schuyl, Cornelis Lenaerdtssn, Peeter Anshemssn, Lenaerdt Lenaerstsn van Strijbos, Peeter Lamberts, Willem Jegers ende Geraerdt Lenaertsn schepenen in Gemert doen conde eenen yegelycken dat alst questie was geresen tusschen den eerw heeren heer Henrick van Holtrop commandeur tot Gemert ter eenre ende Anthonis Thonissn van Dommelen ter andere zijde, nopende seeckeren wall ende eycken hout gestaen ende gelegen tusschen des heeren Hameleeussel aen deen sijde ende Anthonis Tonissn erff geheyten de Helle aen dander sijde. Dat sijn partijen dyen aengaende daer spreecken van goede mannen des kennis hebbende myndelicken met malcander veraccordeert, dat mijn heer commandeur voirsz der voirsz wal metten eycken hout voirsz sal hebben ende halden nu en ten eeuwigen dagen, gelyck t selve nu tegenwordich is affgepaelt, met drie paelen vanden eenen pael opden anderen lynierecht. Ende sal mijn heer commandeur tusschen beyde soe verre den selven wal streckt gehouden sijn te vreden ende te beheymen. Ende aengaende den grave metter heggen daer teynden aengelegen oostwarts sal Antonis virsz daeraff blijven in sijn voirgaende gebruycke. Voirts heef Antonis voirsz opten voirsz wal ende hout, mitsgaders op alle actie, recht ende toeseggen hem daeraen competernede wettelycken gerenuntieert ende vertegen tot behoeff des heeren commandeurs. Ende bekent daeraff ontfangen te hebben vijffendertich gulden ende een malder roggen. Bedanckende hem goeder betaelinge, beloven voir hem ende sijne naecomelingen dat voirsz renuntieren ende vertijden altijt vast, stedich ende van werden ende doen halden. Ende dit al vuyt crachte van testamente tusschen hem Anthonis voirsz ende Agnesen zijnder huysvrouwen za. gemaeckt daerinne onder andere den lanxtlevenden de macht is gegeven die erffelicke guederen van hen te moegen vercopen. … ons schepenen ghenochsaem gebleecken, sijnde in dato den xviii may anno duysent vijffhondert vier ende tnegentich alles sonder erch oft liste, besegelt metten gemeynen segele ons scependomps van Ghemert voirsz. Gegeven int jaer ond heeren duysent sesshondert ende eeyn
testes Schuyl, Peeter Ansems ende Stijbos.
J Cluijtmans, secr.

Download