1560 sept 4, GAG 404

GAG inv nr 404, dd 1560 september 4
Transcriptie: W.Vos, A.Otten, 3-4-1974

Getuigenissen en verklaringen aangaande het onderhoud van de rosmolen bij de hoeve Vogelsank, die verpacht wordt door de Duitse Orde.

Wij Willem van Selant, Goert Lenerts, Dirck van Gemert, Willem Anchems, Jan die Smit, Goert van Cuyck ende Anchem Lucassen, scepen in Gemert doen condt eenen yegeliken dat voer ons in eenen gebannen gedinge gecompareert sijn dese nabescreven personen, gedaget bij den vorster ende hebben ter instantien vanden geswoerens van Gemert, produsanten op sekere interrogatorien hen voergehouden, getuycht ende geaffirmeert in manieren hiernae volgende:
In den yersten Peter Quens, tuelman wonende tot Gemert, auwt omtrent tachtentich jairen gedaeght ende geeydt bij den scouthet tuyght onder sijnen eedt dat hij eermaals gewoent hevet bij Lenerden van den Bleeck, pechter ende laet vander hoeven genoempt den Vogelsanck, toebehorende den Heeren van Gemert, nu omtrent geleden zijnde vieftich jairen binnen welcken tijdt dat hij gesien hevet ende geweten datte selve Lenert als pechter ende laet vander selver hoeven, die ijnde hangende aene die Rosmoelen maecten ende onderhielden sonder toedoen vanden ingeseten van Gemert, vercleert alnoch onder sijnen eedt dat hij alle die daegen sijns levens, behalven twee en een halff jairen, gewoent hevet tot Gemert ende altijt anders noeyt en hevet geweten dan dat die laeten vander selver hoeven onderhielen die voerszegde ijnde, maer aengaende donderhouden vanden posten vander voerscreven ijnden en weet hij deponent nyet te vercleren.
Anna Lucas, auwt omtrent sevenenvieftich jaeren woenende tot Gemert, gedaget bijden vorster ende geeydt bijden scouthet, tuyght onder haeren eedt dat Laurens van Beeck, haer vader ende sij deponent, met hem van jongs kynts op gewoent hevet opte voerscreven hoeve, ende voerts nadyen haer vader vander selver hoeven getrocken was, altijt tot nu toe tot Gemert gewoent hevet ende hevet gesien dat bynnen den selven tijde die laeten ende pechters vander selver hoeven die voirszegde ijnde onderhielden uuytgenoemen die voerscreven posten ende dat sonder toedoen vanden ingeseten van Gemert ende het ijzerwerck dat men totter ijnden voerscreven behoeffden dat haelden haars deponent vader ende die Heeren cortten dat haeren vader aen sijne pechtinge vander hoeven vanden Vogelsanck voerscreven.
Henrick Jan Coenen soen, tuelman woenende tot Gemert, auwt omtrent seventich jairen, tuycht onder sijnen eedt dat hij gesien ende geweten dat Lenert vanden Bleeck voer ende Laurens van Beeck daernae hebben gewoent opte voerscreven hoeve ten Voegelsanck nu meer dan vyefftich jairen geleden ende hevet altijt geweten datte laeten vander selver hoeven die voerscreven ijnde aen die Rosmoelen altijt gemaect hebben sonder toedoenbe vanden naegebueren van Gemert.
Ende noch het veel te meere dat Vyefelet van Gerwen als scouthet van Gemert bedwonk daertoe den laete ende pechtere vander voerscreven hoeven genoempt Laurens van Beeck van ts Heeren wegen dat hij die voerscreven hoeve toelende daeraft die voerscreven ijnde moste onderhouwen sonder toedoen vanden voerscreven naegebueren van Gemert.
Dirck Goessens ingeseten tot Gemert, auwt omtrent sesse ende veertich jairen gedaeght bijden vorster ende geeydt bijden scouthet van Gemert, tuycht onder sijnen eedt dat hij den tijt tweyntich jairen herwaerts alhier verkeert hevet ende gewoent bijde voerscreven hoeve ten Vogelsanck aldaer dat hij alnoch woenende is, bynnen welcken tijdt soe hevet hij deponent gesien ende geweten datte voerscreven ijnde altijt gemaect ende onderhouden is geweest bijden laten vander hoeven ten Voegelsanck ende van wegen der Heeren van Gemert voerscreven.
Dirck Aertssoen ingeseten tot Gemert, tuelman, auwt omtrent vierenveertich jairen gedaeght ende geeydt als voer, tuycht onder sijnen eedt dat nu geleden is omtrent vyer ende dartich jairen dat sijn vader als laet ende pechter opte voerscreven hoeve quame metter woene, ende aldaer gewoent hadde omtrent vyerentweyntich jairen bynnen welcken tijde die voerszegde sijne vader vander voerscreven heeren wegen die voergenoemde ijnde maecken sonder der naegebueren voerscreven toedoen, verclerende die sake van sijnre welwetentheyt, want hij deponent sijnen voerscreven vadere die voerscreven ijnde hevet helpen maken ende thoute helpen naedraegen.
Goert Lenerts, auwt omtrent acht ende vieftich jaeren, scepen tot Gemert tuycht onder sijnen eedt dat hij gesien ende geweten hevet dat die voerscreven ijnde altijt vander heeren wegen van Gemert voerszegd gemaect is geweest, verclerende die sake van welwetentheyt, dat hij gesien hevet datte tymmerman vanden voerszegde heeren die voerszegde ijnde gemaect hadde ende dat Aert van Haendel als laet vander voerscreven hoeven die voerszegde ijnde hienge ende stelden ter plaetsen voerscreven.
Goert van Cuyck, scepen tot Gemert, auwt sestich jairen tuycht onder sijnen eedt dat Laurens van Beeck als laet vander voerscr. hoeven hevet dat ijserwerck totter voerscreven ijnden hem doen maecken ende dat hij dat setten soude bijder heeren gescriffe, hetwelcke hij dede ende hevet hem die rentmeester vander voerscreven heeren wegen dit betaelt.
Ende want Godt seeckere(?) ende eerlick is getuychenisse der waerheyt te gevene wanneer men daer toe gerechtelick versocht wordt soe hebben wij scepen voerscreven onsen gemeynen ons scependomps van Gemert segel aene dese letteren van certificatien ende attestatien gehangen opten vyerden dach septembris int jaer ons Heeren duysent vyeffhondert ende tsestich.

ondertekend door Eynatten(?)

Download