1555 sept 20, Helmond schepenprotocol

Helmondsche Algemeen Schepen-Protokol; 20 Sept. 1555
vidimus van een vonnis der Schepenen van ’s Bosch
Transcriptie: A.M. Frenken, publicatie in Bossche Bijdragen deel VII

Hendrik Vogels wordt veroordeeld tot betaling van vier mudden rogge uit zijn hoeve op Esdonk aan Hendrik van Eynatten als rector van het Lieve-Vrouwe-altaar te Gemert.

Dit naevolgende vonnisse is gescreven uyt seeckeren register, berustende op der Griffien der Stadt van ’s Hartogenbossche, daer inne staen geregistreert dicta van gewesen vonnissen diffinitijff ende andere appoinctementen, gegeven bij Wethouderen der voorschreven stadt. Ende daer inne onder d’andere ’t naevolgende is gewesen ende gepronuntieert opten XXen dach der maendt van Septembri anno XVC LVtich.
Gesien ’t proces voor Schouteth ende Schepenen der dingbancke van Gemert, bedingt ende beleijt tusschen Heeren Henricken van Eynetten als rectoir van Onser Liever Vrouwen altare, gefundeert inder kercke van Gemert, met gevolch van den Pastoir van Gemert aenleggere ter eenre ende Henricken soen Jans Vogels als gebruijckere van een hoeve gelegen op Epsdonck , toebehoerende den zelven Jannen Vogels met zijnen consorten.
Gesien tot dijen ’t vonnisse daer inne bij den Schepenen van Gemert gewesen ende insgelijcx ’t vonnisse bij den Schepenen van Helmont als hooft oick gegeven ende aen ons als hen immediaet overhooft bij Henricken Vogels geappeleert.
Ende op al(le)s well ende rijpelijcken geleth, wijsen ende verclaeren voor recht, dat well bij den Schepenen van Helmont aengaende, dat die verwerdere schuldich sall zijn op te leggen ende te betaelen den aenleggere die vier mudden roggen daer questie om is, is gewesen maer van tgeene tselffve vonnisse voirder begrijpt tselve corrigerende verclaeren wij Schepenen inne plaetse van dijen, dat die verwerder schuldich sall zijn den aenleggere te betaelen drie jaeren achterstels in valore quanta plurimi, condemnierende den appellant in de costen vanden irsten processe ende oick irste ende dese appellatie. Actum ut supra.
Gecollationneert tegens het voorschreven register van de dicta oft gewesen vonnissen der Wethouderen van ’s Hertogenbossche en is dese copie daermede bevonden accorderende, dwelck ick, Ghijsbert vanden Velde, Griffier der stadt voerschreven, attestere.
(w. g.) G. van den Velde.

Download