1547 sept 24, R 105 nr 624

24-9-1547 Rijksarchief Den Bosch, Gemert R105, akte 624

Een akker aan de Alde Straet, eertijds vermaakt aan de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, werd door Gelis van Strijbosche en Jan Gheret Hogaertszoon. de dekens van genoemde broederschap, ter verpachting geveild in de kerk. De akker werd verpacht aan Jenneke, weduwe van Peter Ansoms, voor een jaarlijkse som van 9 ΒΌ vat rogge en 14 Rijnsguldens.

Alsoe eertijts beseet ende gemackt is geweest eenen ecker gelegen op die Alde Straet tot behoeff der Broderscap van Onser Liever Vrouwen alsoe hebben die deckens vanden broderscap te weten Gelis van Strijbosche ende Jan Gheret Hogaertszoen met consent ende raet dergemijnden broders ende hebben denselven ecker doen veylen inden kercke ende en heeft eertijts niet meer gegolden dan vier vaet roggen. Alsoe is gecomen Hanrick Ansoms inden naem ende van wegen Jenneke weduwe Peter Ansoms met hare kynder ende heeft den ecker voerscreven gepacht eenen tijt van 12 jaeren lanck duerende dat een naede anderen vervolgende ende soe wiem dat becomt dan sal den ander vier jaer te voerens op seggen dat te weten alle jaer voer negen vaet rogge ende een vierde vaet en daer noch toe vertien Rijns guldens gerets gelts welcke vertien Rijns guldens die deckens weder restituweren ende weder geven sullen des lichtmysse te voeren als sij tot stoppeltijt daer naest den ecker sal laten liggen. Welcke ecker gelegen is op die Alde Straet neven erff Vreyns Cnoeps u(no)l(atere), a(lio) l(atere) Jennekens voerscreven hebbende aenden pat in breyde ander halff roey ende vijftalven voet ende aende Alde Straet derdalff roey ende sevendalven voet. Welcken rogge die deckens alle jaer heffen ende boeren sullen van Jan Frederick ende oft geboerde dat die deckens voerscreven niet betaelt en worden vanden negen vaet roggen ende een vierde vaet alsoe sal Hanrick Ansoms voerscreven van wegen der weduwen voerscreven hen altijt te baten ende te hulpen comen metten scepenen briven vanden rogge voerscreven. Sonder argelist datum anno XLVIIden XXIIIIsten septembris. Testes Willem ende scribet.

Download