1547 juni 10, R 105 nr 619

10-6-1547 Rijksarchief Den Bosch, Gemert R105, akte 619

Willem van Riel en zijn vrouw Cristyna hebben elkaar – aan de langstlevende – hun gemeenschappelijke goederen vermaakt. Na het overlijden van de langstlevende vermaken zij aan hun patroon St. Lambert, aan de vier biddende orden en aan de priester elk 1 stuiver en aan de koster een ½ stuiver. Zoon Willem krijgt een paard, wagen, ploeg en eg, waarvoor Willem zijn broer Dries zal vergoeden met 4 gulden en de huur van een paard, dochter Anna krijgt 3 gulden, en het Onze Lieve Vrouwen Broederschap 6 stuivers.

Dat voer ons comen ist Willem van Riel ende Cristyna zijn wittighe huysfrouw ende hebben malcanderen gemackt soe wiem van hennen beyde lanxste leven sal allen hennen gueden haeffelicke ende erffelick te besitten te brucken ende te besighen gelick off sij beyde levendich were. Voert soe macken sij naeden lanxste levende Sinte Lambert hennen patroen 1 stuiver, den vier byddende orden die hen penningen tot Gemert halen elcken 1 stuiver, den priester 1 stuiver, den custer ½ stuiver, al eens te geven. Item noch macken sij Willemen hennen zoen dat een perdt ende daertoe wagen ploch ende echden; des sal Willem Driess zijnen broder geven eens vier gulden. Ende huer den besten perde salmen die sculder betalen. Noch macken sij Anna hender dochter drie gulden eens. Ende Onss Liever Vrouwen Broderscap sees stuiver voer altesamen dat elck soude moeten geven als sij te zielen comen sullen zijn. Al sonder argelist hen die lanxste levende sal inden tochten bliven sitten alsoe langens sij hen niet en veranderen. Datum anno ut supra den Xden juny. Testes Thomas ende Dierck.

Download