1546 mrt 15, GAG 397

GAG inv nr 397, dd 1546 maart 15
Transcriptie: A.J.M.Otten, M.H.J.Pennings O.Praem., W.J.Vos.

Wijnant van Breyll, landkommandeur van Aldenbiezen, verhuurt de Peel met de Nieuwe Haard aan de gemene geburen van Gemert voor een periode van 12 jaar voor een bedrag van 60 carolus gulden per jaar onder nadere voorwaarden.

Wyr Wijnant van Breyll landtcommandeur der ballien vanden Biessen duyts ordens und her tot Gemarden etc. doen kondt allermalck die desen brieff sullen sien oft horen lesen dat wij verhuert ende verleent hebben onsen Pedel metden Nyeuwen Harde ons und onsen orden toebehorende onsen lieven ende beminden ondersaten ons dorps van Gemarden dyen te moegen gebruycken mit torff te steecken, hey te meyen(e?) ende mit hennen eygenen beesten te weyen, soe dat proffijtlicxten is ende nutste zijn sal eenen tijt lanck van twelff jairen neest den anderen volgende voir een somme gelts van tsestich karolus gulden jairs, wair van den ierste termijn vallen sal te Paesschen neestkommende te betaelen binnen Pinxten ongeveerlijck dair nae neest volgende mit vurwarden naebescreven;
inden iersten en sal geyn naebur inden voirsz. Pedel bestaen te torven ten zij dat wyr oft onse stadthelder mit advys van schoutet und schepenen onser heerlicheyt van Gemarden tierst gemaickt hebben die renningen(?) ende limiten wairbinnen onse ondersaten voirsz. zullen moeten blijven ende schuldich zijn den torff voir die hant uuyt te steecken ende nyet over te slaen op die peenen die dairop bij ons oft onssen stadthelder mit advys van schoutet, schepenen ende staten onser heerlicheyt van Gemarden voirsz. geordineert sullen worden.
Item is vurwardt dat nyemants opten voirsz. Onssen Pedel tusschen steecken noch breecken sal den voir voets aen, soe dat den eenen put inden anderen koeme op die peene als voir ende soe menichwerff als dat geschiet te verbueren.
Voirder sal men den Nyeuwen Hard gebruycken nae der alder gewoenheyt. Item oft gebuerden dat enige van onsen vrijen laten voirder gebruyckden dan op onse gueder sullen die selve nae advenant hens gebruyckx inden Pedel ende gemeynte voirsz. mit onsen anderen ondersaten ende naebueren in die voirsz. tsestich gulden gelden. Item is vurwardt dat onse laet van Espe sal gebruycken gelijck andere naebueren onsen Pedel ende gemeynte voirsz.
Ende dairenboven sal der selve laet ter weecken eenen dach met eender seissen opten Nyeuwen Hard moegen moegen meyen sonder nochtans van sulcken gebruyck yet te gevene.
Item is vurwardt dat die voirsz. onse ondersaten jairlicx betaelen sullen aen den Rentm(eeste)r ons Heren des Keysers int quartier vanden Bosch den cijnss uuyt den voirsz. Pedel gaende ten behoirlijcken tijde alsoe dat wyr noch onse naecoemelingen dair van geynen schaden hebben en sullen.
Item is vurwardt ende hebben die voirsz. naebuer geloeft dat yegelijck die voirtvarende is van elcken huys alle jair geven sal een voeder torffs ende die nyet voirtvarende en is die sal opten goets voirsz. onsen Pedel leveren ende wijsen een goet voeder torffs onsen dienaren van onsen huyse van Gemart ende sullen die voirsz. voirtvarenden schuldich zijn (soe wel den torff hen toestaet ons te geven als den geenen die ons geweesen sal wordden van die nyet voirtvarecnde en zijn als oick onsen torff die wij jairlicx sullen doen steecken) ons op onsen huys Gemarden in te vueren al eer zij den hunnen in sullen moegen vueren op te verbueren allen hunnen torff, (Volgt een doorgestreepte onleesbare passage, nl. de rest van r.20, r.21 en de helft van r22; in de marge: dese clausus is uuytgedaen mits consent beyer parthijen. W.(?) vanden Berghe.)

Voirder oft geviel dat enige van onsen ondersaten gebreeckelijck wurdden inder betalinge sullen wij alsdan onsen geswooren tot Gemarden inder tijt wesende verleenen onsen boode om die onwillige te penden ende tot der betaelinge te dringen.
Des torkonden zijn deser vurwarden twee gelijck luydende mit onsen eygen ingesegel ende oick mit den schepenampts segel van Gemarden.
besegelt ende malcken eenen gegeven om sich dair nae te richten int jair na der gebuerten ons herren duysent vijffhondert sessundviertich stile leodienen(?) opten vijffthienden dach van mert.

Download