1543 dec 20, AKDOG 802

Afschrift CvB 430 f68,f68v van AKDOG 802, dd 20-12-1543
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht voor schepenen van Aarle van anderhalve carolusgulden ten behoeve van de kerk van Gemert door Peter Daems aan Jasper Moers uit huis en hof te Aarle in het dorp.
In de inventaris staat als jaar 1545

Wy Claes Anthonissn, Dierck Moels, Lambrecht vander Cruyscoet, Wyllem Stayeckers, Marcelis Coelen, Dierck Thoemaessn van Zon ende Henrick van Royecker scepen in Aerle doen condt eenen yegelycken dat voer ons coemmen is Peter Daems ende heeft erffelycken overgegeven ende opgedragen heer Jasperen Moers priester tot behoef des goedthuys van Gemert onderhalven Carolus gulden stuck tot twentich stv alle jaer op onser liever vrouwen lichtmisdach te vergelden ende te betaelen ende den iersten taelpacht tot lichtmisse anno ses ende vertich van ende vuyt huijs, hoff, schuer, meeten camp daer aen ende by gelegen in die prochie van Aerle int dorp, deen syde ende deen eynde beneven erffenis der erffgenaemen Ansems van der Asdonck, dander syde ende dander eynde beneven die gemeyn straet met meer anderen, als hy sede, ende Peter heeft opten voerscreven rente van anderhalven gulden helmelinghe vertegen tot behoef des goethuys voerscreven, beloevende d opdraghen, d overgheven ende het vertyen den voerscreven ewelyck vast ende stedich te hauwene sonder wederseggen ende donderpanden voerscreven voer die betaelinghe die vrsz aanderhalven gulden altyt goet genoch ende wael doegende te maeken op hem ende op allen syn gueden hebbende ende vercrijgende ende al sonder argelist. Bezegelt met onsen gemeynen scependomps zegel van Aerle ghegeven int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende vertich ende drie den twentichsten dach decembris.

Download