1541 nov 20, AKDOG 792

Afschrift CvB 430 f69v; van AKDOG 792, dd 20-11-1541
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Thomas Roef Conings, man van Katherina Jan Michiels, aan Henrick van Eynatten te betalen uit de hoeve Strijbosch. De erfmalder behoorde oorspronkelijk tot de drie malder erfrogge die Everart van Strijbosch eertijds beloofde te betalen. De erfpacht was door Marten Michiel Smeets overgedragen aan Jan Michiels, die het overdroeg aan de dochter van Henrick Laurens van de Wolfsput.

Wy Thomas Peterssoen, Jan vanden Nouwenhuys, Rutgher Wouterssn, Aert Maes Artssn, Willem van Zelant, Willem van Hout, Goyart Jan Moyensoen scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons commen is Thomas Roeffs Connickssn als wittich man ende momber Katherinen synder huysvrouwen, dat was een wittighe dochter Jan Michiels ende heeft wittelyck ende erffelycken vercoeft, opghedragen ende overghegeven heer Henricken van Eynatten ridder ende commenduer des huys van Gemert Duyts Ordens van onser liever vrouwen van Jherusalem twe scepen brieven van Gemert mentie makende van eenen erff malder rogge, welck malder erffroggen ghesproeten is van drie erffmalder roggen gelyck Marten Michiels Smeetssoen opghedragen hadde ende metten alden brieven overghegeven Jannen Michielssoen ende die voersz Jan Michielssoen voert opghedragen hadde Hanrick Lauwrenssoen dochter vander Wolfsput, van ende vuijt drie malder roggen. welcke drie malder erfroggen vrsz Everaet van Strybosch erffelycken gheloeft hadde te vergelden van en vuyt synen erffenisse op Strybosch ghelegen gelyck inden alden coepbrieven daer aff gemaeckt volcoemelyck begrepen is, daer dese teghewordige doer gesteken is. eest als sy seden. Voert alsoe heeft Thomas vercoeper voersz helmelinge vertegen op dit erff malder roggen pachts voerscreven ende op die alde brieven vrsz ende op alle letteren ende rechten hem daer inne thoebehoerende tot behoef heer Hanricks commenduer voerscreven ende des huys van gemert voerscreven. Geloevende voert Thomas vercoeper vrsz als schulder principael op hem ende op allen syn goet nu ter tyt hebbende off naemaels vercrigende dit vercoepen, d obdraghen, d overgeven ende t vertyen vrsz ewelyck vast ende stedich te houden ende alle commer ende clangie van des vercoepers weghen in dit malder erffroggen coemmende of wesende altemael aff sal doen sonder argelist. Besegelt met onsen ghemeynen zegel ons scependomps vrsz. Ghgeven int jaer ons heeren duysent vijfhondert een ende vertich op ten negen en twintichsten dach novembris der maent.

Download