1536 jan 15, AKDOG 827

Afschrift CvB 430 f56v, van AKDOG 827, dd 15-1-1536
Transcriptie Jan Timmers

Regeling voor de achterstallige betaling over elf jaar van een erfpacht van 9 vat rogge per jaar te betalen door Alart Hendrik Celen aan de Duitse Orde uit zijn huis en hof in Bakel op Hoog Bakel naast erf Jan Thijs en aan de andere zijde de Hoog Waterlaat en verder grenzend aan de gemeynt.

Wij Thomas Peterssoen, Jan vanden Nouwenhuys, Rutgher Wouterss, Aert Maes Aertssoen, Marcelis Janssoen, Peter Janssn ende Aert Joesten, scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons is commen Aellart Henrick Ceelen soen ende heeft gelooft als schulder principael op hem ende op allen syn goet nu ter tyt hebbende ofte naemaels vercrigende dat hy geven sal ende betaelen Willemen Jacop Jegerssoen rentmeester des huys van Gemert seventhien dalven rynsgl, twentich stu stuck, tot drie terminen te weten die ierste termyn van sestalven rynsgulden nu te Paeschen toecoemende, ende die ander termyn nu Sunte Jacopsmisse thoecoemende ooc sestalven rynsgulden, ende die leste termyn van nu lichtmisse toecoemende over een jaer, welcke sesthiendalven rynsgl syn van acht mudden roggen ende drie vaet roggen tachter staende van elff jaeren, des jaers negen vaet erfroggen, Welcke negen vaet erfroggen die voerscreven Aellart kendt ende lydt alle jaer den huyse van Gemert te vergelden erffelycken ende alle jaer te betaelen op onser liever vrouwen lichtmisse dach van ende vuyt synen huyse hoff ende erfenisse ghelegen bynnen die prochien van Baekel op Hoech Baekel aldaer beneven erfenisse Jan Thijs die een syde, die ander syde neven dat Hooch Waterlaet ende voert die ghemeynt aldaer eest als sy sede.
Voert alsoe heeft Aellart verscreven helmelinghe vertegen op desen nege vaeten erfroggen pachs voerscreven tot behoefs des huys van Gemert voerscr , geloevende voert Aellart vrsz als sculder principael op hem ende op allen syn goet, hebbende off vercrigende dit konnen, lyden, toeseggen ende vertyen voerscreven eewelyck vast ende stedig te houden, sonder wederseggen, ende dir onderpandt vrsz altyt goet ende wael doegende te maken als voer desen negen vaet erfroggen pachs vrsz, ende te vrijen, ende te weren, als men erfrogge schuldich is te weren, Sonder argelist bezegelt metten onsen gemeynen zegel ons scependomps voerscreven, ghegeven int jaer ons heeren duysent vijfhondert, ses ende dertich, den vijfthienden dach januarij.

Download