1513 feb, AKDOG 811

Afschrift CvB 430 f55v,f56 van AKDOG 811 dd febr. 1513
Transcriptie Jan Timmers

Uitpanding door schepenen van Bakel vanwege achterstallige betaling van een erfpacht te betalen aan de Duitse Orde door Jan Peter Sluyters uit goederen te Bakel.

Wy Ansem van Oerle, Aert Celen, Goert vanden Goer, Goert Peters, Gheret Meertens, Willem Janssoen, Jan Hoybrechs, scepenen in Baekel doen condt eenen uegelycken dat voer coemmen syn, alsoe myns heeren rentmeester des commenduers van Gemert had doen beslaen Jan Peters Sluyterssoen allen syn goederen inder kercken van Baekel voer sekere afterstede pachten, van eenen erffpacht van acht vaet roggen jaerlycx, naeden welcken jairdach genoemmen heeft inder bancken van Baekel ende dat recht daer aff soe verre becoemmen is tusschen aenspraeck ende antwoort, ende getuygenisse dat vonnis Jannen voerscreven tegen ghegaen is, ende mynen heer off procuratoer myns heeren der commenduer mede, naeden welcken tusschen spreken vanden schoutet van Baekel ende synnen scepen in eenen gheban, ghedynch ende vierschare sittende, ende vermecht hebbende den joncere(?) myns heeren den commenduer ende Jannen voerscreven, Woe dat Jan van nu voert aen betaelen sal den commenduer ende synen naecolinghen ten eweghen daeghen, dese selve acht vaet roggen, gelyck hy daer af te boecke ghecommen is, ende betaelt heeft over twentich jaer, ende daer te voeren Aert die Sluyter te boeck aff stont ende syn huysvrou, gelyc dat bleeck in die vierschare voer schoutet ende scepen, tot meer sekerheyt des huys van Ghemert ende naemaels tot sekeren onderpande te commen, soe set Jan vrsz voer dees acht vaet roggen huys ende hoff geleghen inder prochien van Baekel, ontrent den dorp metten eenre syden Drees Bret.. ende metter andere syden Henrick Celen, metten eenen eynde Aert Goeben, ende ander eynde die ghemeyn straet, Item noch een stuck lants geleghen aen Ghehoft metter eenre syde Gherets van Amstel dander sy Jan Hoybrechs met meer anderen, dat een eynde die ghemeynen wech, dander eyndt die weduwe Jan Sluyters met hoeren kynderen, Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Baekel, Ghegeven int jaer ons heeren duyssent, vyfhondert ende derthien inder maent Sporkel.

Download