1511 aug 20, AKDOG 348

AKDOG inv nr 348, dd 1511 augustus 20
transcriptie: M.H.J.Pennings, A.Otten, 8 juli 1974

Landcommandeur Maximiliaan van Eynatten, die onenigheid had met de inwoners van Gemert over het eigenmachtig vellen van bomen, staat de ingezetenen van Gemert toe eiken en andere bomen te planten tot twee roeden buiten hun erven op de gemeenten.

Kont sij enenyegelicken die diess openen litteren sullen seyn off hueren lesen.
Alsoe seker twyst ind discordie geresen ende opgestaen was tusschen den ee(rwerdigen) geistlichen heren here Mathliaen van Eynatten, lantcommanduyr der Balyen vanden Beyssen, here tot Gemart, rit(ter) Duts Ordens ter eynre, ende den gebueren ende ondersaten des vurscr. heren van Gemart ter andere siden.
Ende dat ter saecken sprutende van zekeren eycken boumen, staende opter herlicheit ende erve des vurscr. heren van Gemart die wilcken die vurscr. ondersaten ende gebuere van Gemart aff hadden doen houwen sonder consent off wille des vurscr. Heren van Gemart.
Ende in versmadenisse ende leinachtinge(?) van hoem ende sijnre herlicheit daer aff der vurscreven lantcommanduyr here tot Gemart die vurscreven sine ondersaten ende gebuere in recht bestaen hadde te trecken vur schoutet ende sohepenen der vurscreven bancken van Gemart. Ende want als dan uuyt tusschenspreken van goeden mannen ende ter beden van sommygen ondersaten van Gemart vurscreven, ende om alle costen, onminne ende onvrintscap die daer uuyt spruten off coemen mucht te wederloupen ende te scutten, soe heefft ener der vurscreven eerwerdigen heren daer aff laeten geseggen ind berichten, ende die vurscreven sine ondersaten ende hebben hoen des ten beiden zijden eyndrechtelijk gesubmitteert ende verbonden in Artden(?) van Endthouts, Jannen Beck ende Deriken Wagenmants, als in mijnlicke peysmekers ind seggers umb dat sij daer aff eynen eendrechtelicke mijnlicke ende vrintlicke uuytspraeck doen souden waer aff sij eyn eendrechtelicke mijnlicke ende vrintlicke uuytspraeck gedaen ende uuytgesproken hebben myts den wylcken sij parthien vurscreven ten beiden siden vereynigt ende verliken sullen wesen ende alle twyst ende discordie, vurscreven.
Soe dat eyniegelich ondersaet ende die ghene die binnen Gemart geerfft sijn van nou vort aen sall off moegen poeten sullen ende poeten setten off doene setten eycken wylchen off ander hoedanich dat sij elck tegen sijn erve in die straten ende stegen, in diene neit(!) lettelick sijnde den straten off vaerwegen.
Ende des gelicks sall eyn yegelich mogen poeten tegen sijn erve oever all dat aende gemeynten gelegen is, twe roden opter vurscreven gemeynten bueten sijn erve.
Ende dat vurscreven poetsell sullen sij moegen gebruecken tot honnen wille ende profijt. End voer tvurscreven mysgrijpen bij misdaet metden verlienynge vanden poetsell vurscreven sullen sij gebueren ende ondersaeten vurscreven geven ende betaelen uuyt vrintscapen ende leyfnissen den vurscr. here van Gemart hondert rijnsche guldens, twentioh stuvers tstuck gerekent bynnen jaers nae datum diessen litteren.

End dyt alsus uuytgesproecken ende gescheet sijnde, soe hebben wij lantconmanduyr here tot Gemart vurscr. uuyt beden der vurscr. goeder mannen ende uuyt rechter vrintscappen mynnen ende lieffden die wij tot onssen vurscreven ondersaeten altijt gehat hebben ende noch hebben die uuytspraeck vurscr. gelaudeert ende myts diessen openen litteren lauderen ende verlenen onssen vurscreven ondersaeten, die nou sijn off namals wesen sullen, vur onss ende onsse naecoenelingen ten ewegen daghen .dat sij die poetingen inder vurscr. maniren hebben ende gebruecken sullen, beheltelick ons in diessen alsuelck poetsell als wij ende onsse vur vaders hebben doen poeten ende setten te bliven in onssen gebrueck ende recht alsoe lange als dat poetsel dueren sall ende niet langer. Ende bij alsoe dat niemant egheyne eyckelen slaen off raepen en sall onder die eyck opter straeten ende opter vurscr. gemeynten staende ende gepoet sullen werden ten ewegen daghen omdat der naebueren ende ondersaeten vercken van Gemart die sullen moegen gebruecken ende daeronder sullen moegen gaen sonder imantsz tegen seggen ende egheene andere.
Ende beheltelick van alles altijt onssen houtscat onssen hoecheit herlicheit ende recht, in hoege middell ende lege ende vort alles gheens dat inder charten begrepen staet, voertijts verleent onssen ondersaeten van onsse vurvaders heren te bliven in haere crachten onde machten.
Ende want wij lantcommanduyr, here tot Gemart vurscr. die vurscr. Pennengen ontfangen hebben off daeraff te vreden gestelt sijn, die wylcke wij wederumb met raede aller onssen gebeitger beleegt hebben aen onsse orden daers van noede was, soe geloeven wij lantcommanduyr here tot Gemart vurscr. vur ons ende onsse naecomelingen: onssen vurscreven .ondersaeten vur hen ende henne naecomelingen alles des vurscreven staet ten ewegen daghen te laeten gebruecken ende te hebben sonder wederseggen off sonder argelist, nouwe vonden off alde, (geistelick) off werentlick daer inne te suecken off te doen suecken in eynicher maneren.
In kennysse ind getuchenisse der waerheit alles des vurscreven staet, soe (hebben) wij Mathliaen van Eynatten, lantcommanduyr der Balyen vanden Biessen, here tot Gemart vurscr. ,rit(ter) Duts ordens onssen amptsegell, onssen commenth(uers)(?) segels ende ons (gemeyns) segels van Gemart aen diessen litteren doen hangen. Int jaer onss Heren dusent vijffhondert ende elff den twentichsten dach augusti.

Download