1509 juni 22

AKDOG 1381, archief kerk van Gemert, 22-6-1509

Overdracht door Jan Laurensen en Jan van Schoyl, kerkmeesters van de kerk van Gemert, aan Liesbeth, dochter van Michiel van Stribosch van een huis en hof in Gemert in het dorp, neven een steeg en het ene eind Peter de Cock het andere eind heer Pouwels. Het huis was voorheen eigendom van Marij, dochter van Heyn Enskens.

Wy Jan van Hout, Eymbrecht Michiels, Art Mickart, Theuwen Denyssen, Jan Nuwenhuys, Dirck vanden Wau, Roloff Jan Segerssn, scepenen in Ghemert tuigen in desen openen brieve dat voer ons comen syn Jan Laurencien ende Jan van Schoyllen als provisoren ende meesters der kercken tot Ghemert ende hebben gesamenderhant opgedragern ende ovvergegeven Lijsbetten wijttige dochter Michiel van Stribossch alle alsulcken toe seggen als die kerck van Ghemert vrsz voertits had ende nu noch toebehorende is in alsulcken huys ende hoff als tot auden tiden Mary Heyn Ensskens dochter toebehorende was met horen adherenten. Welck huys ende hoff vrsz gelegen is omtrent den dorp aldair beneven een gemeyn stege ter eenre syden ende metten enen eynde op erffenijsse Peter die Cock dat ander eynde op erffenijsse her Pouwels was eest als sy seden. Ende dese vrsz provisoers van wegen der kercken vrsz hebben helmelinge vertegen op dyt toeseggen van desen huys ende hoff vrsz ende op alle recht hen daer inne toebehorende tot behoeff Lysbetten gelovende noch die provissoren vrsz Lyssbetten vrsz dat opdragen ovvergeven ende vertien vrsz ewelijck vast ende stedych te halden sonder ennijch weder seggen. In wijntenijssen allen der kerkcken gueden vrsz sonder argelyst besegelt metten gemeynen segel ons scependomps van Ghemert int jaer ons …………………………. xxii dach in junio.

Op de achterzijde
Lijsbet Michiels dochter ….. gegolden is aan Lijsbets Michiels dochter van Strijbosch

Met latere hand:
litt. consernentes villam seu domum acquiritam erga Elisabetham filiam legitimam Michaelis de Strijbosch de anno 1509

Download