1505 mei 29, AKDOG 750

Archief CvB 430 f38; afschrift van AKDOG 750, dd 29-5-1505
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van erfpachten uit stukken land op Milschot door Lenart Goorts van den Bleek en Michiel Jan Maessen, man van Yda Goorts van den Bleek, aan Jannis van der Moelen, rentmeester van de Duitse Orde.

Wy Joest die Smet, Jan van Hout, Jacop van Hugevoert, Eymbrecht Michiels, Aert Mickarts, Geret Roelofs, Jan vander Voert, scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons coemen is Lenart wittighe soen Goerts vanden Bleeck vylner in synen heelen bedde ende met hem Michiel Jan Maessoen als man ende momber Yda synder huysvrouwen ooc een wittige dochter Goerts vanden Bleeck vrsz, ende hebben gesamenderhandt eendrechtelyck onverscheyden ende ongedeelt tusschen Lenarden ende Michielen vrsz methebben afgedielt Jannen vander Voert hennen meden swager, gelyck in eenen scepenen deylbrieff van Gemert daer voertyts op gemaeckt wael begrypt ende inhelt te weten: inden iersten soe hebben Lenaert ende Michiel vrsz erffelycken opgedragen ende mette alde brieven overgegeven Johans vander Moelen diender myns heeren lantcommendeurs tot behoeff des oerdens ende des huys van Gemert een mud roggen erffpachts der maeten van Gemert, welck mud roggen vrsz Jan vanden Sande voertyts opgedragen ende overgegeven heeft Goerden vanden Bleeck voersz ende geloeft had jaerlycx te betaelen altoes tot onser vrouwendach purificatio van ende vuyt eenen stuck lants gelegen op Meelschot aldaer beneven der heeren erve van Gemert met beyde syden ende metten eenen eijnde ende metten anderen eynde op erffenisse der kynderen Jans Sluwen gelyck in eenen scepenen brief van Gemert daer voertyts af gemaeckt ende inhelt ende wael begrypt. Item noch soo hebben Lenart ende Michiel voersz opgedragen ende metten alde brieff overgegeven Janissen vander Moelen een mud rogge erffpachts tot behoeff des oerden ende des huys van Gemert, welck mud rogge voersz die selve Jan vanden Sande vrsz ooc opgedragen ende overgegeven had Goerden vanden Bleeck vrsz ende geloeft had jaerlycx te betaelen van ende vuyt eenen stuck bempts gelegen op Meelschot aldaer beneven erffenisse Maessen vander Locht aen een syde ende erffenisse der kynderen Janss vander Rennen aen dander syde ende metten eenen eynde op der heeren erff van Gemert metten anderen eynde op Maess kynderen erf voersz gelyck eenen alden scepenenbrief van Gemert daer voertyts op gemaeckt volcoemelyck wael begrypt ende inhelt. Voert soe hebben Lenart ende Michiel voersz met heer Jan vander Voert gesamender handt helmelinge vertegen op dese twe mud roggen pachs ende op alde brieff ende op alle rechten hen daer in toebehoerende tot behoef des oerdens ende des huys van Gemert, gelovende noch Lenardt ende Michiel vrsz Janissen voerscreven als principael schulders dat opdragen ende dat overgeven ende dat vertyen voersz ewelyck vast ende stedich te houden sonder enich wederseggen ende alle voercommer in desen erfpacht vrsz van hender weghen daer in wesende, den oerden of den huyse voersz altemael aff sullen doen op hen ende op allen hen goet, nu ter tyt hebbende oft vercrigende. Sonder argelist bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Inden jaer ons heeren duyssent vyfhondert ende vyf, xxix dach meij.

Download