1503 jan 31, CvB 430

Afschrift CvB 430 f77v, f78; dd 31-1-1503
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht door Aert Henrick van Thuinen, als man van Koene zijn vrouw, aan Jan en Jenneke van der Moelen, kinderen van Jan van der Moelen de rentmeester van de Duitse Orde, van huis en schuur met meer andere gebouwen en een kamp land erbij in de Haag met een zijde de weduwe Jan van Stein met meer anderen, ander zijde de straat, een eind op de Rips, ander eind op de straat. Verder nog een huis in de Haag tussen Joorden Wouters en Henrick van Thuinen aan een zijde, andere zijde en een eind de Heren van Gemert, ander eind op de straat.

Wy Joest die Smet, Jan van Hout, Jacop van Hugevoert, Eymbrecht Michiels, Aert Mickarts, Gerit Roelloefs, Jan Geretssoen scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve dat voer ons coemmen is Aert Hanrickssoen van Tuynen wylnen als man ende momber Koenen synder wittigher huysvrouwen ende heeft opgedragen ende overghegeven Jannen vander Moelen ende Jenneken synder wittigher suster, beyde wittigher kynder Jannis vander Moelen rentmeester des commenduers van Gemert een huys ende schuer ende meer ander huysinghen daer op staende ende metten camp daer aen ghelegen aldaer in die Haeghe tusschen erffenis der weduen Jan van Steyn ende hoeren kynderen met meer anderen aen die een syde, ende die ghemeyn straet aen dander syde, dat een eynd op Ruijpsche, dat ander eynd op die straete, Item een stuck erfs met eenen huyse aldaer ghelegen in die Haeghe tusschen erffenis Jorden Wouterssn ende Hanrick van Tuijnen aen deen syde, ende erffenis der heeren van Gemert aen dander syde ende metten eenen eynde, dat ander eynde op die gemeyn straet, eest als sy seeden, Welcke erffenissen voerscreven Aerden voersz aencoemen ende vercregen heeft in eenen vonnis brieff vanden heeren van Gemert. Voert soe heeft Aert voersz helmelinghe vertegen op dese erffenisse vrsz ende op allen rechten hem daer in thoebehoerende tot behoeff Jans ende synder suster voerscreven, Geloevende noch Aert vrsz Jannen ende synder suster voerscreven als principael schulder dat d opdragen, dat overgeven, dat vertyen voersz ewelyck vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende te weren als men erff schuldich is te weren voer allen de ghene die daer met recht op spreken moegen, vuytgenoemen twe mud roggen jaerlycxs pachts te vergelden vuyt eenen stuck erffs dat ghelegen is beneven Jorden Wouters ende Hanrick van Tuijnen erfs, ende den chyns vanden gronde te weten vyff pennick auts ende eenen pennick paijments ende een chyns hoen, welcken chyns voersz jaerlycx gaende is vuyt den erffenis ghelegen beneven erfenisse der wedue Jan van Steyn ende gheheyten is den Brugman, ende voert alle voercoemmer inden voergenoemden erfenissen van synder weysen daer in commende altemael aff sal doen den coeper voersz, vuytgenoemen den commer voerscreven, Sonder argelist op hem ende op allen syn goet hebbende off vercrygende, Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert int jaer ons heeren duijsent vyfhondert ende drie, den xxxi dach van januario.

Download