1502 mrt 1, AKDOG 732

Archief Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert, inventaris nummer 732; dd 1-3-1502
Transcriptie Jan Timmers

De erfgenamen van Lucia (Zijke) Peters van Merxsel verkopen aan de Duitse Orde een huis en hof in de herenstraat van Gemert naast Heyn Enskens en verder alom neven een steeg.
De erfgenamen zijn kinderen van twee zussen van Zijke: Katelijn van Mercsel, gehuwd met Hendrik van Tuyl en Liesbeth van Mercsel, gehuwd met Goossen Wolfs

Wij Joest Smet, Jan van Hout, Jacop van Hugevort, Eymbr. Michiels soen, Aert Mickart, Gherijt Roloffs sn, Jan Geryts sn scepenen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voer ons comen sijn die kynder Henrycks van Tuyll te weten Jan van Boert als man ende momber Mechtelden sijnder wyttiger huyssvrouen ende Lenart, Wyllem ende Zijck alle wyttige kijnder Henrijcks vrsz ende sijnder wyttiger huyssvrouen geheiten Kathelijn een wyttige dochter Peters van Merxssel ende Goessen Goessens sn vylner Goessen Wolffs sn volcke Goessen vrsz een wyttige sn Goessen Volffs ende synder huyssvrouen geheiten Lijssbet een dochter Peters van Merxssel vrsz ende Lenart Henryck Beerchs sn als man ende momber Hyllen sijnder huyssvrouen volcke Hyll een dochter Lijsbetten vrsz ende die procuratoers der kercken van Gemert een dordel hen gemaeckt ende aengecommen is van Zijken van Merxssel tot behoeff der kerkcken volcke Zyken vrsz ock een dochter Peters vrsz ende Goesen vrsz ende Lenart vrsz gelovende voer Denijs sinen sn als voer een dordel ende die procuratoers der kercken Gemert oeck voer een dordel ende hebben gesamender hant opgedragen ende met den alden brieven ovvergegeven Jannes van der Moelen als gemechticht ende een rentmeester dess commendurs ende dess huys van Gemert tot behoeff dess commendurs vrsz ende dess huys van Gemert een huys ende hoff gelegen aldaer beneven dess heren straet aen deen zijde ende erfenijsse Heyn Ensskens aen dander zijde ende al omme beneven die stege yst als sy seden. volcke huys ende hoff vrsz desen erffgenamen aengecomen ende verstorven is van der doet Zijkens vrsz Voert hebben die erffgenamen vrsz helmelinge vertegen op huys ende hoff vrsz ende op den alden bryeff ende op alle rechten hen dar in toebehorende tot behoef dess copers vrsz gelovende noch die erffgenamen vrsz den coper vrsz als principael sculders dat opdragen dat ovvergeven dat vertijen ewelyck vast ende stedych te houden sonder ennich weder seggen ende alle voercommer in den voer genoemden huyss ende hoff van hender wegen comende den coper vrsz altemael aff sullen doen boven een malder roggen erffs pachs daer jaerlijx uut te vergelden op hen ende op allen hen guede hebbende off vercrigende sonder argelyst. Besegelt met gemeyn zegel ons scepen domps vrsz int jaer ons heren xv c ende twe den yersten dach van meert.

Download