1501 okt 22, AKDOG 793

KADO inv. nr 793, dd 22-10-1501
Transcriptie Jan Timmers

Dirck Maes Dirck Michiels alias de Cremer draagt op aan de Duitse Orde een erfpacht van 3 mudde rogge uit een perceel land met huis daarop dat Dirck eerder van de Duitse Orde in bezit kreeg, gelegen aan de kerk naast de kerkhof met aan de andere zijde Dirk van Geldrop, een eind de hoeve die van Diederik van Gemert was, en ander eind op de straat.
In het regest in de inventaris van KADO staat abusievelijk vermeld dat het perceel ‘Vollicke Kamp’ zou heten.

Er zijn twee transcripties opgenomen.

Transcriptie van het origineel

Wij Joest die Smet, Peter Arts, Jan van Hout, Jacop van der Hugevoert, Art Mickarts, Gheryt Roellofs, Jan Gheryts, schepen in Gemert tughen in desen openen briefve dat voer ons coemen is Dirck soen wylner Maes Dirck Mychiels ende heeft erffelyc opgedragen ende ovvergegeven onsen eerwerdigen here comendeur tot Gemert gheheiten her Jan van Eynijtten hem opgedragen van des ordens wege drije mudden roggen erffelijx pachs der maten van Gemert erffelijc te vergelden ende jaerlyx te betalen altoes op onser vrouwen lychtmijss dach als men kerssen bort van ende uut den selven kamp land die welcke camp land Dirck vs. vercregen hadde ter erffelijckheit voertijts van den commendeur van Gemert vs. welcke camp land vs. metten huysse ende schuer daer op staende is daer men desen erffpacht vs. uut geldende is jaerlijx is ghelegen in Gemert omtrent der kercken aldaer beneven den kerckhoff van Gemert metter eender zijen metter ander zijen beneven erffeniss Dircks van Geldrop metten enen eynde op der hoeffven erff toebehoerende plach Dircken van Gemert metten anderen eynde op die gemeyn straet yst als zij seden. Voert soe heeft die selve Dirck vs. helmelinge vertegen op dese drije erff mud roggen vs. ende op alle rechten hem daer in toebehorende tot behoeff dess eerverdigen here Johans commenduer van dess ordens wegen vs. mede gelovende die vs. Dirck als princepael schulder dat op dragen dat ovvergeven ende dat vertijen ewelijck vast ende stedijch te houden sonder ennych wederseggen ende dat onderpant altijt guet genoch ende wael dogende te maken als voer den erffpacht vs. op hem ende op alle sijn guet nu ter tijt hebbende ofte naemaels vercrigende ende al sonder argelyst. Besegelt metten gemeynen zegel ons schependomps van Gemert. In den jaer ons heeren xv hondert ende een den xxii dach in october.

 

Op de achterzijde staat vermeld:
No 134
Dierxken dye Creemer van drij mud rogge dy hy jaerlix geldende is uyt een kamp lants met enen huys schure daer op staend gelegen tot Gemert bij dye kerck.

Daarnaast nog latere aantekeningen in het duits.

 

Transcriptie van het afschrift in CvB 430, f23v

Wy Joest de Smet, Peter Aerts, Jan van Hout, Aert Mickarts, Jacop van Hugenvoert, Geret Roeloffssoen, Jan Geritssen, scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voir ons coemen is Dierck soen wylen Dierck Michielssoen, ende heeft erffelyck opgedragen ende overgegeven onsen Eerwerdigen heer commandeur tot Gemert geheyten heer Jan Eynatten, hem opgedragen van des oerdens wegen drie mudden roggen erffelycken pachs der maeten van Gemert erffelyck te vergelden ende jaerlicks te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmis dach alsmen kerssen bornt van ende vuijt den selven camp lants die welcke camp lants Dierck vrsz vercregen hadde ter erffelyckheyt voertyts vanden commendeur van Gemert voerscreven welcken camp lants vrsz metten huijsse ende schuer daer op staende is daer men desen erfpacht vrsz vuijt geldende is jaerlycx is gelegen in Gemert ontrent der kercken aldaer beneven den kerckhoff van Gemert metten eenre syden, metter andere syden beneven erffenisse Diercks van Geldrop, metter eenre eijnde op der hoeve erve plach Dierck van Gemert, metter anderen eynde op die gemeyne straet, eest als sy seeden. Voert soe heeft die selve Dierck vrsz helmelinge vertegen op dese drie erff mudden voirsz ende op allen rechten hem daer in toebehoerende tot behoeff des eerwerdigen Johans commendeur van des oerdens vrsz. Modo geloevende die vrsz Dierck als principael schuldener dat opdragen, dat overgeven, ende dat vertyen ewelyck vast ende stedich te hauwen sonder enich wederseggen, ende dat onderpant altyt goet genoch ende wael doegende te maeken als voer den erffpacht vrsz op hem ende op allen syn goet. Nu ter tyt hebbende off naemaels vercrygende. Ende al sonder argelist. Besegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Inden jaer ons heeren vyffthien hondert ende een, den twee ende twintichsten dach octobris.

Download